Aspose Alıcı Bültenin, Agustos 2007

    In This Issue

  • Welcome
  • Product Spotlight – Aspose.Slides for Reporting Services
  • Generate Excel Reports in MS SQL Server using Aspose.Cells for Reporting Services
  • Experience an Improved User Interface in Aspose.Editor v2.1.0
  • New Releases of Aspose.Pdf for Java
  • Latest Enhancements in Aspose.Grid v1.9.2
  • Aspose.Words for Reporting Services even works on MS SQL Server 2008 “Katmai”
  • Technical TipParse Microsoft Outlook Message files programmatically
  • Aspose.Words for .NET v4.3.0 is Optimized for Windows Vista
  • Aspose.Pdf for .NET v3.5.5.0 Mega Hotfix

Ho�geldiniz

Aspose B�ltenin A�ustos 2007 say�s�na ho�geldiniz. Bu b�ltenin �zelli�i Aspose’un m��terilerine g�nderdi�i ilk T�rk�e b�lten olmas�. Aspose T�rkiye’de Advancity ile anla�arak T�rkiye’de partnerlik yapmaya ba�lad�. Bundan sonra T�rkiye’deki m��terilerimiz Aspose �r�nlerine Advancity’nin y�ksek hizmet kalitesiyle ula�acaklar. �r�nler hakk�nda T�rk�e bilgilere k�sa bir s�re i�erisinde Aspose sitesinden ula�abileceksiniz. Advancity hakk�nda daha fazla bilgi almak i�in web sitelerini ziyaret edebilirsiniz: http://www.advancity.net

Bu ayki b�ltende size vitrindeki Aspose.Slides for Reporting Services hakk�nda tan�t�m bilgileri verece�iz. Ayr�ca Aspose.Cells for Reporting Services, Aspose.Grid, Aspose.Words, Aspose.Pdf, Aspose.Editor ve Aspose.Words for Reporting Services �r�nlerinin yeni s�r�mlerindeki yeni ve heyecan verici �zelliklere g�z ataca��z. Aspose’dan son haberleri al�rken bir yandan da, Microsoft Outlook mesaj dosyalar�n� programsal olarak ayr�mlamay� g�steren ayl�k Teknoloji �pucu’nu okuyacaks�n�z.

Vitrin �r�n�

Aspose.Slides for Reporting Services Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (x86 ve x64) �zerinde ger�ek PPT ve PPS raporlar� �retebilen pazardaki tek ��z�md�r. Tablolar, matriksler, �emalar ve imajlar y�ksek derecede do�rulukla Microsoft PowerPoint sunumlar�na �evrilir. Microsoft SQL Server Reporting Services i�erisinde bulunmayan Microsoft PowerPoint sunumu �eklinde verme �zelli�i Aspose.Slides for Reporting Services sunucuya y�klendikten sonra eklenecektir. �ki yeni verme format� �u �ekildedir:

PPT � PowerPoint Presentation via Aspose.Slides
PPS � PowerPoint Show via Aspose.Slides

Aspose.Slides for Reporting Services Microsoft PowerPoint kullanmadan sunucu �zerinde sunumlar yarat�r. Aspose.Slides for Reporting Services i�eride Aspose.Slides for .NET (d�nya klas�nda sunucu taraf� sunum i�lemcisi bile�eni) kullan�r. L�tfen Aspose.Slides for Reporting Services �r�n�m�z�n �cretsiz deneme s�r�m�n� indirip sizin ihtiya�lar�n�z� nas�l kar��lad���n� g�r�n.


Aspose.Cells for Reporting Services kullanarak MS SQL Server’da Excel Raporlar� Yaratma

Aspose.Cells for Reporting Services size yerel Excel raporlar�n� Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services i�inde teslim etme imkan� sunar. Excel bazl� raporlar�n i�indeki ger�ekleyicinin aksine Aspose.Cells for Reporting Services geli�mi� �zellik seni sunup RDL raporlar�n�n �u formatlarda verilmesine olanak tan�r: Excel 97-2003 binary XLS format, SpreadsheetML veya the Excel 2007 XLSX format.

Aspose.Cells for Reporting Services’in yeni s�r�m�nde arkaplan resmi deste�i ve CSV ve Tab Delimited dosyalara veri verme gibi ba�ka de�erli �zellikler de eklendi. Bunlar�n yan�s�ra birka� �nemli bug d�zeltildi. Daha fazla bilgi i�in l�tfen buraya t�klay�n.

Aspose.Editor v2.1.0 ile Geli�mi� Kullan�c� Aray�z� Kullanma

Aspose Aspose.Editor‘�n yeni s�r�m�n� ��kartt�. Bu s�r�m�n as�l amac� kullan�c� aray�z�n� geli�tirip bir edit�r uygulamas�nda gerekli olan standart kontrolleri sa�lamakt�. Aspose.Editor �imdi g�m�lm�� cetvel, ana men� bar�, ara�lar bar� ve daha pek �ok �zellik i�eriyor. Geli�tiriciler standart kontrolleri kullanabilir, �zelle�tirebilir veya ���nc� parti kontrollerle de�i�tirebilir. Bunlar kullan�c� dostu edit�r uygulamas� yaratmay� basitle�tirip geli�tirme i�lerini azalt�r. Aspose.Editor for .NET v2.1.0 hakk�nda daha detayl� bilgi almak i�in buraya t�klay�n.

Aspose.Pdf for Java ��in Yeni S�r�mler

Aspose.Pdf‘in son s�r�m�yle java geli�tiricileri JavaScript, a��klama ve yerimleri gibi yeni eklenmi� baz� �zellikleri kullanabilirler. JavaScript PDF dosyalar�n� �zelle�tirmek i�in en kolay ve g��l� yollardan biridir. A��klama �zelli�iyle PDF dosyalar�na yarat�m esnas�nda kolayca yorumlar eklenebilir. Yerimi �zelli�i de dok�man ba�l�klar�ndan otomatik olarak yerimleri yaratmay� sa�lar. Bunlar�n yan� s�ra baz� �nemli buglar (tablo ekleme, renk bilgisi alma, lisanslama, imaj boyutu kontrol� ve arkaplan resmi belirleme ile ilgili) da d�zeltildi. Daha fazla bilgi i�in l�tfen v.2.2.0.0 ve v2.2.1.0 s�r�mlerinin sayfalar�n� ziyaret edin.

 

Aspose.Grid v1.9.2’de Son Zenginle�tirmeler.

Yeni �zellikler ve zenginle�tirmelerin eklenmesiyle Aspose.Grid v1.9.2 daha da iyi oldu. Yeni �zellikler aras�nda XHTML 1.0 bazl� ger�ekleme, �al��ma kitab� serile�tirmesi, �zel ve otomatik filtreleme, s�r�kleme ve kayd�rma ve komut bar� var. Bunun yan�s�ra form�l motoru, XHTML ger�ekleme ve di�er �zelliklerin performans� b�y�k oranda optimize edilerek verimlili�i artt�r�lm��t�r. Yeni �zellik ve zenginle�tirmelerin yan�s�ra baz� �nemli buglar da d�zeltilmi�tir. Aspose.Grid for .NET v1.9.2 �zerinde yap�lm�� di�er geli�tirmeler hakk�nda bilgi almak i�in l�tfen buraya tiklayin.

 

Aspose.Words for Reporting Services MS SQL Server 2008 “Katmai” �zerinde Bile �al���yor.

Aspose.Words for Reporting Services �r�n�m�z�n Microsoft SQL Server 2008 �Katmai� Reporting Services CTP 3 �zerinde test ekibimizce edildi�ini ve �ok ba�ar�l� sonu�lar ald���m�z� s�ylemek bize b�y�k keyif veriyor. Bunun yan�s�ra WritingMode �zelli�i deste�i de eklendi. Bu �zellikler ve di�er geli�tirmeler hakk�nda bilgi almak i�in v1.3.0 ve v1.3.1 sayfalar�n� ziyaret edin.Teknik �pucu

Microsoft Outlook Mesaj dosyalar�n� programatik olarak i�leyin

Microsoft Outlook Mesaj dosyalar�n�, Aspose.Network kullanarak sadece bir ka� sat�r kod ile i�leyebilece�inizi biliyor muydunuz? ��te yap�l���:


[C#]

//Outlook e-posta dosyas�n� y�kleme
MapiMessage msg = MapiMessage.FromFile(@”C:\WithAttachment.msg”);

//E-posta mesaj�n�n ba�l���n� alma
Console.WriteLine(“Subject:” + msg.Subject);

//E-posta mesaj�n� g�nderenin ad�n� alma
Console.WriteLine(“From:” + msg.SenderName);

//E-posta mesaj�n�n g�vde metnini alma
Console.WriteLine(“Body:” + msg.Body);

//E-posta mesaj�ndaki eklenti say�s� ile ilgili bilgi alma
Console.WriteLine(“Attachment Count:” + msg.Attachments.Count);

//E-posta mesaj�ndaki b�t�n eklentilerde dola�ma
foreach (MapiAttachment attachment in msg.Attachments)
{
        //Eklenti dosyas�n�n ad�na eri�me
       Console.WriteLine(“Attachment:”+ attachment.FileName);               
    
        //Eklentiyi kaydetme
        attachment.Save(attachment.LongFileName);
}

[VB]

‘Outlook e-posta dosyas�n� y�kleme
Dim msg As MapiMessage =  MapiMessage.FromFile(“C:\WithAttachment.msg”)

‘E-posta mesaj�n�n ba�l���n� alma
Console.WriteLine(“Subject:” + msg.Subject)

‘E-posta mesaj�n� g�nderenin ad�n� alma
Console.WriteLine(“From:” + msg.SenderName)

‘E-posta mesaj�n�n g�vde metnini alma
Console.WriteLine(“Body:” + msg.Body)

‘E-posta mesaj�ndaki eklenti say�s� ile ilgili bilgi alma
Console.WriteLine(“Attachment Count:” + msg.Attachments.Count)

�E-posta mesaj�ndaki b�t�n eklentilerde dola�ma
Dim attachment As MapiAttachment
For Each attachment In msg.Attachments
       �Eklenti dosyas�n�n ad�na eri�me
       Console.WriteLine(“Attachment:”+ attachment.FileName)

       ‘Eklentiyi kaydetme
       attachment.Save(attachment.LongFileName)
Next

Aspose.Words for .NET v4.3.0 Windows Vista Optimizasyonu

Aspose.Words for .NET v4.3.0’�n son s�r�m� Windows Vista x64 ve Windows Server 2003 x64 de dahil olmak �zere 64-bit i�letim sistemleri i�in optimize edildi. Aspose.Words Windows Vista ald�nda yo�un testlere tutuldu ve b�t�n y�kleme sorunlar� ��z�ld�. WordML vermesi, Word-PDF de�i�imi, yerimleri, yaz�tipleri, SECTIONPAGES alanlar� ve HTML ak�� vermeleri de d�zeltildi. Daha fazla bilgi i�in l�tfen t�m hikayeyi okuyunuz.Aspose.Pdf for .NET v3.5.5.0 Mega Hotfix

Temmuz 2007de Aspose.Pdf tak�m� 30 civar� bug d�zelten 3 adet Mega Hotfix ��kard�. Bu buglar Word/HTML-PDF de�i�imi, b�l�m ve sayfa sonlar�, altnotlar, tablolar, imaj yerleri, i�erik sayfalar�, sayfa numaralar�, s�tunlar ve tab duraklar�yla ilgiliydi. Bug d�zeltmeleriyle ilgili t�m listeyi kontrol etmeyi ihmal etmeyin (1., 2. ve 3. Mega Hotfixler). L�tfen son s�r�mleri indirip (�nceki s�r�mlerin bug d�zeltmelerini de i�erir) uygulaman�z�n Aspose.Pdf kullanarak daha iyi �al��mas�n� sa�lay�n.