درج و حذف سطرها و ستون ها در اکسل با استفاده از C++

ام اس اکسل امکانات زیادی را برای کار با فایل های اکسل در اختیار شما قرار می دهد. یکی از عملیات اساسی که می توانید انجام دهید این است که سطرها و ستون ها را درج یا حذف کنید. ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که در حین دستکاری فایل های اکسل به صورت برنامه نویسی، نیاز به درج یا حذف سطرها و ستون ها داشته باشید. با توجه به آن، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه ردیف‌ها و ستون‌ها را در کاربرگ‌های اکسل با استفاده از C++ درج و حذف کنید.

C++ API برای درج و حذف سطرها و ستون ها در اکسل

Aspose.Cells for C++ یک کتابخانه بومی C++ است که به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به نصب Microsoft Excel فایل‌های Excel را ایجاد، بخوانید و به‌روزرسانی کنید. API همچنین از درج و حذف سطرها و ستون ها در کاربرگ های اکسل پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش Downloads دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

درج ردیف ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++

در زیر تصویر نمونه فایلی است که در این مقاله دستکاری می کنیم.

فایل نمونه استفاده شده در مثال ها

نمونه فایل استفاده شده در نمونه ها

مراحل زیر برای درج ردیف در کاربرگ اکسل آمده است.

کد نمونه زیر نحوه درج ردیف ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// فایل اکسل ورودی را بارگیری کنید
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// به اولین کاربرگ در فایل اکسل دسترسی پیدا کنید
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 2 ردیف را در موقعیت 3 در کاربرگ قرار دهید
worksheet->GetICells()->InsertRows(2, 2);

// مسیر خروجی فایل اکسل
StringPtr outputInsertRows = outDir->StringAppend(new String("outputInsertRows.xlsx"));

// فایل اکسل را ذخیره کنید.
workbook->Save(outputInsertRows);
خروجی تولید شده توسط کد نمونه

خروجی تولید شده توسط کد نمونه

درج ستون ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++

مراحل زیر برای درج ستون در کاربرگ اکسل آمده است.

کد نمونه زیر نحوه درج ستون ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// فایل اکسل ورودی را بارگیری کنید
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// به اولین کاربرگ در فایل اکسل دسترسی پیدا کنید
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 2 ستون را در موقعیت دوم در کاربرگ قرار دهید
worksheet->GetICells()->InsertColumns(1, 2);

// مسیر خروجی فایل اکسل
StringPtr outputInsertColumns = outDir->StringAppend(new String("outputInsertColumns.xlsx"));

// فایل اکسل را ذخیره کنید.
workbook->Save(outputInsertColumns);
خروجی تولید شده توسط کد نمونه

خروجی تولید شده توسط کد نمونه

سطرها را از کاربرگ اکسل با استفاده از C++ حذف کنید

در زیر مراحل حذف ردیف ها از کاربرگ اکسل آمده است.

کد نمونه زیر نحوه حذف ردیف ها از کاربرگ اکسل با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// فایل اکسل ورودی را بارگیری کنید
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// به اولین کاربرگ در فایل اکسل دسترسی پیدا کنید
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 2 ردیف را با شروع از ردیف 3 حذف کنید
worksheet->GetICells()->DeleteRows(2, 2, true);

// مسیر خروجی فایل اکسل
StringPtr outputDeleteRows = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteRows.xlsx"));

// فایل اکسل را ذخیره کنید.
workbook->Save(outputDeleteRows);
خروجی تولید شده توسط کد نمونه

خروجی تولید شده توسط کد نمونه

حذف ستون ها از کاربرگ اکسل با استفاده از ++C

مراحل زیر برای حذف ستون ها از کاربرگ اکسل است.

کد نمونه زیر نحوه حذف ستون ها از کاربرگ اکسل با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// فایل اکسل ورودی را بارگیری کنید
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// به اولین کاربرگ در فایل اکسل دسترسی پیدا کنید
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 2 ستون را از کاربرگ که از موقعیت دوم شروع می شود حذف کنید
worksheet->GetICells()->DeleteColumns(1, 2, true);

// مسیر خروجی فایل اکسل
StringPtr outputDeleteColumns = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteColumns.xlsx"));

// فایل اکسل را ذخیره کنید.
workbook->Save(outputDeleteColumns);
خروجی تولید شده توسط کد نمونه

خروجی تولید شده توسط کد نمونه

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت رایگان] می‌توانید API را بدون محدودیت ارزیابی امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه درج و حذف سطرها و ستون ها در کاربرگ اکسل با استفاده از C++ را یاد گرفتید. Aspose.Cells برای C++ یک API گسترده است که مجموعه ای از ویژگی های اضافی را برای خودکارسازی وظایف مرتبط با اکسل شما فراهم می کند. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان22 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید