EPS PS را به TIFF WMF EMF تبدیل کنید

فایل‌های EPS فایل‌های پست اسکریپت محصور شده‌ای هستند که برای قرار دادن تصاویر در یک سند پس‌اسکریپت استفاده می‌شوند. شما می توانید فایل های EPS را به صورت برنامه ریزی شده به فرمت های مختلف فایل تبدیل کنید. برای جزئیات بیشتر به عناوین زیر مراجعه کنید:

مبدل EPS به TIFF، EMF، یا WMF – نصب C# API

Aspose.Page for .NET API از تبدیل فایل های EPS به فرمت های مختلف فایل پشتیبانی می کند. با دانلود فایل DLL از بخش New Releases می‌توانید API را به راحتی نصب کنید یا آن را از طریق مدیر گالری NuGet تحت Visual Studio IDE با دستور زیر پیکربندی کنید:

PM> Install-Package Aspose.Page

تبدیل فایل EPS به تصویر TIFF به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل EPS را به یک تصویر TIFF چند صفحه ای یا چند فریمی تبدیل کنید:

 1. فایل EPS ورودی را بارگیری کنید.
 2. یک نمونه از کلاس ImageSaveOptions ایجاد کنید.
 3. یک دستگاه رندر برای تصویر TIFF خروجی ایجاد کنید.
 4. با روش Save EPS را به تصویر TIFF تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل یک فایل EPS به یک تصویر TIFF را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ نشان می دهد:

// یک جریان برای فایل EPS ورودی ایجاد کنید
using (var epsStream = new FileStream("Sample.eps", FileMode.Create, FileAccess.Read))
{
  // یک جریان برای خروجی فایل TIFF ایجاد کنید
  using (var tiffStream = File.Open("output.tiff", FileMode.Open, FileAccess.Write))
  {
    // فایل EPS را از جریان بارگیری کنید
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(epsStream);

    // یک نمونه از ImageSaveOptions ایجاد کنید
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // ایجاد دستگاه رندر برای TIFF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Tiff);
 
    // EPS را به تصویر TIFF تبدیل کنید
    document.Save(device, options);
  }
}

تبدیل EPS به تصویر EMF به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#

با انجام مراحل زیر می توانید فایل EPS postscript را به تصویر EMF تبدیل کنید:

 1. فایل EPS ورودی را با استفاده از کلاس PsDocument بارگیری کنید.
 2. شی کلاس ImageSaveOptions را راه اندازی کنید.
 3. یک دستگاه رندر با کلاس ImageDevice ایجاد کنید.
 4. در نهایت EPS را به تصویر EMF تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل یک فایل EPS به تصویر EMF را با C# توضیح می دهد:

// یک جریان برای فایل EPS ورودی ایجاد کنید
using (var psStream = new System.IO.FileStream("Sample.eps", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
{
  // یک جریان برای فایل EMF خروجی ایجاد کنید
  using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.emf", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
  {
    // فایل EPS را از جریان بارگیری کنید
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

    // یک نمونه از ImageSaveOptions ایجاد کنید
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // ایجاد دستگاه رندر برای EMF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Emf);

    // EPS را به تصویر EMF تبدیل کنید
    document.Save(device, options);
  }
} 

تبدیل فایل EPS به WMF به صورت برنامه نویسی با سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل EPS را به عنوان تصویر WMF صادر یا ذخیره کنید:

 1. ابتدا فایل EPS ورودی را با سازنده PsDocument بارگذاری کنید.
 2. نمونه کلاس ImageSaveOptions را راه اندازی کنید.
 3. تبدیل تصویر EPS به WMF

کد زیر نحوه تبدیل EPS به تصویر WMF را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C# نشان می‌دهد:

// یک جریان برای فایل EPS ورودی ایجاد کنید
using (var psStream = new System.IO.FileStream("Sample.eps", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
{
  // یک جریان برای فایل WMF خروجی ایجاد کنید
  using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.wmf", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
  {
    // فایل EPS را از جریان بارگیری کنید
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

    // یک نمونه از ImageSaveOptions ایجاد کنید
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // ایجاد دستگاه رندر برای WMF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Wmf);

    // تبدیل تصویر EPS به WMF
    document.Save(device, options);
  }
} 

مجوز API رایگان دریافت کنید

شما می توانید تمام ویژگی های API را با [مجوز موقت رایگان] ارزیابی کنید.

نتیجه

در پایان، یاد گرفتید که چگونه با استفاده از سی شارپ، یک فایل EPS را به یک تصویر TIFF، EMF یا WMF به صورت برنامه‌نویسی تبدیل کنید. شما می توانید این ویژگی ها را در هر برنامه دات نت بگنجانید. علاوه بر این، می‌توانید با مراجعه به API Documentation ویژگی‌های بیشتری را کاوش کنید یا با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید