فرمت XPS (مشخصات کاغذ XML) توسط مایکروسافت معرفی شد که برای نمایش صفحه‌آرایی استفاده می‌شود. از تگ های XML برای نمایش ظاهر صفحات و ترکیب سند استفاده می کند. در سناریوهای مختلف، ممکن است لازم باشد اسناد XPS را به فرمت های سند دیگر تبدیل کنید. مطابق با آن، در این مقاله با تبدیل اسناد XPS به فرمت های تصویر شطرنجی به صورت برنامه ای آشنا خواهید شد. به ویژه، این مقاله نحوه تبدیل XPS به BMP، JPEG، PNG و TIFF را با استفاده از جاوا پوشش خواهد داد.

XPS به Image Converter API - دانلود رایگان

Aspose.Page for Java برای کار با اسناد PS، EPS، و XPS از داخل برنامه های جاوا طراحی شده است. مبدل داخلی API به شما امکان می دهد تا با کیفیت بالا تبدیل XPS به فرمت های تصویر شطرنجی از جمله تصاویر PNG، JPEG، BMP و TIFF را انجام دهید. می‌توانید JAR API را دانلود کنید یا آن را در برنامه‌های مبتنی بر Maven خود نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>20.11</version>
</dependency>

تبدیل XPS به تصاویر رستر در جاوا

Aspose.Page برای جاوا کلاس های جداگانه ای را به منظور سفارشی سازی تبدیل تصویر XPS به شطرنجی ارائه می دهد. به عنوان مثال، می توانید وضوح تصویر خروجی را تنظیم کنید، صفحاتی را که می خواهید تبدیل کنید و غیره را مشخص کنید. در زیر لیستی از کلاس هایی است که می توانید بر اساس آن استفاده کنید.

XPS را به PNG در جاوا تبدیل کنید

در زیر مراحل تبدیل اسناد XPS به تصاویر PNG با استفاده از Aspose.XPS برای جاوا آمده است.

 • سند XPS را با استفاده از کلاس XpsDocument بارگیری کنید.
 • یک نمونه از کلاس PngSaveOptions برای تنظیم گزینه‌های اضافی ایجاد کنید.
 • یک نمونه از کلاس ImageDevice ایجاد کنید.
 • از XpsDocument.save(ImageDevice, PngSaveOptions) برای ذخیره تصویر PNG تبدیل شده به شی ImageDevice استفاده کنید.
 • برای ذخیره تصویر به عنوان فایل PNG از ImageDevice استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل XPS به PNG با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getDataDir();
// سند XPS را بارگیری کنید
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// شیء گزینه ها را با پارامترهای لازم مقداردهی کنید.
com.aspose.xps.rendering.PngSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.PngSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// ایجاد دستگاه رندر برای فرمت PDF
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// تکرار از طریق پارتیشن های سند (اسناد ثابت، در شرایط XPS)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // تکرار از طریق صفحات پارتیشن
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // جریان خروجی تصویر را راه اندازی کنید
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoPNG" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".png");
    // تصویر بنویس
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

XPS را به JPEG در جاوا تبدیل کنید

در زیر مراحل تبدیل XPS به JPEG با استفاده از Aspose.Page برای جاوا آمده است.

 • سند XPS را با استفاده از کلاس XpsDocument بارگیری کنید.
 • از کلاس JpegSaveOptions برای تنظیم گزینه های اضافی برای تصویر JPEG تبدیل شده استفاده کنید.
 • یک نمونه از کلاس ImageDevice ایجاد کنید.
 • از XpsDocument.save(ImageDevice, JpegSaveOptions) برای ذخیره تصویر JPEG تبدیل شده به شی ImageDevice استفاده کنید.
 • برای ذخیره تصویر به عنوان فایل JPEG از ImageDevice استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل XPS به JPEG را نشان می دهد.

// برای نمونه های کامل و فایل های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getDataDir();
// جریان ورودی XPS را راه اندازی کنید

// سند XPS را از جریان بارگیری کنید
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");

// شیء گزینه ها را با پارامترهای لازم مقداردهی کنید.
com.aspose.xps.rendering.JpegSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.JpegSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// ایجاد دستگاه رندر برای فرمت PDF
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// تکرار از طریق پارتیشن های سند (اسناد ثابت، در شرایط XPS)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // تکرار از طریق صفحات پارتیشن
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // جریان خروجی تصویر را راه اندازی کنید
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoJPEG" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".jpeg");
    // تصویر بنویس
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

XPS را به BMP در جاوا تبدیل کنید

شما می توانید فایل های XPS را به تصاویر BMP به همان روشی که برای PNG و JPEG انجام داده اید تبدیل کنید. مراحل زیر برای آن آورده شده است.

 • از کلاس XpsDocument برای بارگیری سند XPS استفاده کنید.
 • نمونه ای از کلاس BmpSaveOptions برای تنظیم گزینه های اضافی برای تصویر BMP تبدیل شده ایجاد کنید.
 • از روش XpsDocument.save(ImageDevice, BmpSaveOptions) برای ذخیره تصویر BMP تبدیل شده به یک شی ImageDevice استفاده کنید.
 • از ImageDevice برای ذخیره تصویر به عنوان فایل BMP استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل XPS به BMP را نشان می دهد.

// برای نمونه های کامل و فایل های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getDataDir();
// سند XPS را بارگیری کنید
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// شیء گزینه ها را با پارامترهای لازم مقداردهی کنید.
com.aspose.xps.rendering.BmpSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.BmpSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[]{1, 2, 6});

// ایجاد دستگاه رندر برای فرمت PDF
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// تکرار از طریق پارتیشن های سند (اسناد ثابت، در شرایط XPS)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // تکرار از طریق صفحات پارتیشن
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // جریان خروجی تصویر را راه اندازی کنید
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoBMP" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".bmp");
    // تصویر بنویس
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

XPS را به TIFF در جاوا تبدیل کنید

در زیر مراحل تبدیل سند XPS به تصویر TIFF آمده است.

 • از کلاس XpsDocument برای بارگیری سند XPS استفاده کنید.
 • نمونه ای از کلاس TiffSaveOptions ایجاد کنید تا گزینه های اضافی را برای تصویر TIFF تبدیل شده تنظیم کنید.
 • از روش XpsDocument.save(ImageDevice, TiffSaveOptions) برای ذخیره تصویر TIFF تبدیل شده به یک شی ImageDevice استفاده کنید.
 • برای ذخیره تصویر به عنوان فایل TIFF از ImageDevice استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل سند XPS به تصویر TIFF در جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-page/Aspose.Page-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getDataDir();
// سند XPS را بارگیری کنید
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");
// شیء گزینه ها را با پارامترهای لازم مقداردهی کنید.
com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions options = new com.aspose.xps.rendering.TiffSaveOptions();
options.setSmoothingMode(com.aspose.xps.rendering.SmoothingMode.HighQuality);
options.setResolution(300);
options.setPageNumbers(new int[] { 1, 2, 6 });

// ایجاد دستگاه رندر برای فرمت PDF
com.aspose.xps.rendering.ImageDevice device = new com.aspose.xps.rendering.ImageDevice();

document.save(device, options);

// تکرار از طریق پارتیشن های سند (اسناد ثابت، در شرایط XPS)
for (int i = 0; i < device.getResult().length; i++) {
  // تکرار از طریق صفحات پارتیشن
  for (int j = 0; j < device.getResult()[i].length; j++) {
    // جریان خروجی تصویر را راه اندازی کنید
    FileOutputStream imageStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoTIFF" + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) + ".tif");
    // تصویر بنویس
    imageStream.write(device.getResult()[i][j], 0, device.getResult()[i][j].length);
  }
}

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل فایل های XPS به فرمت های تصویر شطرنجی با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. راهنمای گام به گام، مراجع API و نمونه کد نحوه تبدیل XPS به تصاویر PNG، JPEG، TIFF و BMP را نشان داده است. می توانید سایر ویژگی های Java XPS API را با استفاده از مستندات کاوش کنید.

همچنین ببینید