ایجاد نمودارها و نمودارها در PDF در سی شارپ

در تعدادی از اسناد PDF، از نمودارها و نمودارها برای نمایش بصری داده ها یا اطلاعات استفاده می شود. در برخی موارد، نمودارها برای توصیف گرافیکی جریان فعالیت ها یا عملیات در یک سیستم مانند نمودارهای جریان، در حالی که برخی برای ترسیم الگوهای داده استفاده می شوند. این مقاله نحوه ایجاد نمودارها و نمودارها در فایل های PDF در C#.NET را پوشش می دهد. ما به صراحت نحوه ایجاد اشیاء گرافیکی مختلف در یک فایل PDF را نشان خواهیم داد.

C#.NET API برای ایجاد نمودارها و نمودارها در PDF - دانلود رایگان

ما از Aspose.PDF برای NET برای ایجاد نمودارها و نمودارها در فایل‌های PDF استفاده خواهیم کرد. API برای تولید PDF و دستکاری در برنامه های NET طراحی شده است. این به شما امکان می دهد فایل های PDF با طرح بندی های ساده و پیچیده را به صورت یکپارچه ایجاد کنید. می توانید باینری های API را دانلود یا با استفاده از NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF

ایجاد یک Arc در PDF در سی شارپ

مراحل زیر برای افزودن قوس در PDF در سی شارپ آمده است.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Arc ایجاد کنید و ابعاد و سایر پارامترهای آن را تنظیم کنید.
 5. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Arc) قوس را به مجموعه اشکال Graph اضافه کنید.
 6. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 7. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن کمان در PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// یک قوس ایجاد کنید
Arc arc1 = new Arc(100, 100, 95, 0, 90);
arc1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(arc1);

Graph graph2 = new Graph(400, 400);

// یک قوس پر شده ایجاد کنید
Arc arc = new Arc(100, 100, 95, 0, 90);
arc.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(arc);

Line line = new Line(new float[] { 195, 100, 100, 100, 100, 195 });
line.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(line);

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);
page.Paragraphs.Add(graph2);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-arc.pdf");

در زیر کمان هایی هستند که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده ایم.

ایجاد یک Arc در PDF در سی شارپ

سی شارپ یک دایره در PDF ایجاد کنید

مراحل زیر برای افزودن دایره به فایل PDF در سی شارپ آمده است.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Circle ایجاد کنید و ابعاد آن را تنظیم کنید.
 5. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Circle) دایره را به مجموعه اشکال Graph اضافه کنید.
 6. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 7. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه افزودن دایره به PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// دایره ایجاد کنید
Circle circle = new Circle(100, 100, 40);
circle.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
circle.GraphInfo.FillColor=Color.GreenYellow;

graph.Shapes.Add(circle);

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-circle.pdf");

در زیر دایره ای است که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده ایم.

ایجاد یک دایره در PDF در سی شارپ

اضافه کردن یک منحنی در PDF در سی شارپ

مراحل زیر برای افزودن منحنی در یک فایل PDF در سی شارپ آمده است.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Curve ایجاد کنید و ابعاد آن را تنظیم کنید.
 5. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Curve)، منحنی را به مجموعه اشکال Graph اضافه کنید.
 6. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 7. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن منحنی ها به یک فایل PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// یک منحنی ایجاد کنید
Curve curve1 = new Curve(new float[] { 10, 10, 50, 60, 70, 10, 100, 120 });

curve1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(curve1);

// شیء Drawing را با ابعاد معین ایجاد کنید
Graph graph2 = new Graph(400, 200);

// ایجاد منحنی پر شده
Curve curve2 = new Curve(new float[] { 50, 30, 200, 60, 70, 10, 100, 120 });
curve2.GraphInfo.FillColor = Color.GreenYellow;
graph2.Shapes.Add(curve2);

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);
page.Paragraphs.Add(graph2);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-curve.pdf");

منحنی هایی که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده ایم در زیر آمده است.

یک منحنی در PDF در سی شارپ اضافه کنید

سی شارپ یک خط در PDF اضافه کنید

مراحل زیر برای افزودن یک خط به PDF با استفاده از سی شارپ آمده است.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Line ایجاد کنید و ابعاد آن را تنظیم کنید.
 5. سایر خصوصیات خط مانند سبک، عرض و غیره را تنظیم کنید.
 6. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Line) به مجموعه اشکال Graph خط اضافه کنید.
 7. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 8. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن خطوط به PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// ایجاد نمونه خط
Line line = new Line(new float[] { 300, 200, 200, 100 });

line.GraphInfo.LineWidth = 5;

// اضافه کردن شی مستطیل به مجموعه اشکال شی Graph
graph.Shapes.Add(line);

// خط چین ایجاد کنید
Line line2 = new Line(new float[] { 100, 100, 200, 100 });

// رنگ را برای شی Line تنظیم کنید
line2.GraphInfo.Color = Color.Red;

// تنظیم عرض خط
line2.GraphInfo.LineWidth = 5;

// آرایه خط تیره را برای شی خط مشخص کنید
line2.GraphInfo.DashArray=new int[] { 0, 1, 0 };

// فاز خط تیره را برای مثال Line تنظیم کنید
line2.GraphInfo.DashPhase = 1;

// اضافه کردن خط به مجموعه اشکال شی طراحی
graph.Shapes.Add(line2);

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-line.pdf");

خطوطی که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده‌ایم در زیر آمده است.

افزودن یک خط به PDF در سی شارپ

ایجاد یک مستطیل در PDF در سی شارپ

مشابه سایر اشیاء گرافیکی، می توانید یک مستطیل به PDF اضافه کنید. همچنین می توانید مستطیل را با رنگ خاصی پر کنید، Z-Order را کنترل کنید، رنگ گرادیان را اضافه کنید و … مراحل زیر برای ایجاد یک مستطیل در یک فایل PDF در سی شارپ است.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Rectangle ایجاد کنید و ابعاد آن را تنظیم کنید.
 5. سایر خصوصیات مستطیل مانند رنگ پر کردن، گرادیان و غیره را تنظیم کنید.
 6. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Rectangle) مستطیل را به مجموعه اشکال Graph اضافه کنید.
 7. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 8. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن مستطیل در PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle rect = new Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle(300, 100, 200, 120);

// رنگ پر را برای شی Graph مشخص کنید
rect.GraphInfo.FillColor = Color.Red;

// اضافه کردن شی مستطیل به مجموعه اشکال شی Graph
graph.Shapes.Add(rect);

// مستطیل را با گرادیان پر کنید
Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle rect2 = new Aspose.Pdf.Drawing.Rectangle(0, 0, 300, 300);
graph.Shapes.Add(rect2);

// رنگ Gradient fill را برای شی Graph و fill را مشخص کنید
Color gradientFill = new Color();
rect2.GraphInfo.FillColor = gradientFill;

// گرادیان را تنظیم کنید
GradientAxialShading gradientAxialShading = new GradientAxialShading(Color.Red, Color.Blue);
gradientAxialShading.Start = new Point(0, 0);
gradientAxialShading.End = new Point(300, 300);
gradientFill.PatternColorSpace = gradientAxialShading;

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-rectangle.pdf");

در زیر مستطیل هایی هستند که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده ایم.

ایجاد یک مستطیل در PDF در سی شارپ

ایجاد بیضی در PDF در سی شارپ

آخرین اما نه کم اهمیت، بیایید نگاهی به نحوه ایجاد بیضی در PDF در سی شارپ بیندازیم.

 1. با استفاده از کلاس Document یک PDF جدید ایجاد کنید یا یک فایل موجود را بارگیری کنید.
 2. یک شی Graph با ابعاد ایجاد کنید.
 3. BorderInfo را برای شی گراف تنظیم کنید.
 4. یک نمونه از کلاس Ellipse ایجاد کنید و ابعاد آن را تنظیم کنید.
 5. سایر خصوصیات بیضی مانند رنگ پر و غیره را تنظیم کنید.
 6. با استفاده از روش Graph.Shapes.Add(Ellipse)، بیضی را به مجموعه اشکال Graph اضافه کنید.
 7. با استفاده از روش Page.Paragraphs.Add(Graph) نمودار را به صفحه اضافه کنید.
 8. فایل PDF را با استفاده از روش Document.Save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن بیضی را در یک فایل PDF در سی شارپ نشان می دهد.

// ایجاد نمونه سند
Document pdfDocument = new Document();

// افزودن صفحه به صفحات مجموعه فایل PDF
var page = pdfDocument.Pages.Add();

// شی Graph را با ابعاد مشخص ایجاد کنید
Graph graph = new Graph(400, 400);

// حاشیه را برای Drawing object تنظیم کنید
BorderInfo borderInfo = new BorderInfo(BorderSide.All, Color.Green);
graph.Border = borderInfo;

// بیضی ایجاد کنید
Ellipse ellipse1 = new Ellipse(100, 100, 120, 60);
ellipse1.GraphInfo.Color = Color.GreenYellow;
ellipse1.Text = new TextFragment("Ellipse");
graph.Shapes.Add(ellipse1);

// بیضی پر شده ایجاد کنید
Ellipse ellipse2 = new Ellipse(200, 100, 120, 180);
ellipse2.GraphInfo.FillColor = Color.GreenYellow;
graph.Shapes.Add(ellipse2);

// شی گراف را به مجموعه پاراگراف های صفحه اضافه کنید
page.Paragraphs.Add(graph);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("create-ellipse.pdf");

موارد زیر بیضی هایی هستند که با استفاده از نمونه کد بالا ایجاد کرده ایم.

ایجاد بیضی در PDF در سی شارپ

C# .NET API برای ایجاد نمودارها و نمودارهای PDF - مجوز رایگان دریافت کنید

برای استفاده از Aspose.PDF برای دات نت بدون محدودیت ارزیابی، می توانید یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه ایجاد اشیاء مختلف نمودارها و نمودارها در فایل های PDF با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. شما نحوه اضافه کردن کمان، دایره، مستطیل، خطوط، منحنی ها و بیضی ها را در PDF دیده اید. علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از مستندات درباره .NET PDF API بیشتر کاوش کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا سوال، می توانید از طریق [تالار گفتمان49 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید