PSB به PDF JPG PSD

فایل‌های PSB می‌توانند تصاویر بزرگ با ابعاد بزرگ و اندازه فایل‌های بزرگ را ذخیره کنند. می‌توانید یک فایل PSB را با استفاده از سی شارپ به یک سند PDF، تصویر JPEG یا فایل PSD تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل فایل های PSB به فرمت های مختلف فایل را توضیح می دهد:

مبدل فایل PSB – نصب API C#

Aspose.PSD for .NET API را می توان برای ایجاد، ویرایش یا دستکاری فرمت های تصویری محبوب استفاده کرد. می‌توانید API را با دانلود فایل DLL از بخش Downloads یا با دستور نصب زیر NuGet نصب کنید:

PM> Install-Package Aspose.PSD

تبدیل فایل PSB به PDF به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل PSB را به PDF تبدیل کنید:

 1. مسیر فایل PSB ورودی را مشخص کنید.
 2. فایل PSB ورودی را با کلاس Image بارگیری کنید.
 3. با استفاده از کلاس PdfOptions PSB را به فایل PDF تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل PSB به فایل PDF را با استفاده از سی شارپ به صورت برنامه نویسی نشان می دهد:

// مسیر فایل PSB ورودی را مشخص کنید
String sourceFileName = "Simple.psb";

// فایل PSB ورودی را بارگیری کنید 
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// تبدیل PSB به فایل PDF
image.Save(dataDir + "Simple_output.pdf", new Aspose.PSD.ImageOptions.PdfOptions());

تبدیل تصویر PSB به JPEG به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

شما می توانید یک فایل PSB را با API به یک تصویر شطرنجی تبدیل کنید. لطفا مراحل زیر را برای تبدیل فایل PSB به تصویر JPG دنبال کنید:

 1. مسیر ورودی فایل PSB را مشخص کنید.
 2. فایل PSB ورودی را با نمونه PsdLoadOptions بارگیری کنید.
 3. شیء کلاس JpegOptions را راه اندازی کنید.
 4. تبدیل فایل تصویری PSB به JPG

کد زیر نحوه تبدیل یک فایل PSB به تصویر JPEG را با برنامه C# توضیح می دهد:

// مسیر ورودی فایل PSB را مشخص کنید
String sourceFileName = "Simple.psb";

// فایل PSB ورودی را بارگیری کنید
Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions options = new Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName, options);

// شی کلاس JpegOptions را راه اندازی کنید
Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions jpgoptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions();
jpgoptions.Quality = 95;

// تبدیل فایل تصویری PSB به JPG
image.Save("Simple_output.jpg", jpgoptions);

تبدیل فایل PSB به PSD به صورت برنامه ای با سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل PSB را به PSD تبدیل کنید:

 1. فایل PSB ورودی را با روش Load بارگیری کنید.
 2. شیء کلاس PsdOptions را مقداردهی کنید.
 3. با روش Save فایل PSB را به PSD تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل یک فایل PSB به PSD را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ توضیح می‌دهد:

// مسیر فایل PSB ورودی را مشخص کنید
String sourceFileName = "2layers.psb";

// فایل PSB ورودی را بارگیری کنید    
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// نمونه کلاس PsdOptions را راه اندازی کنید
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions options = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions();
options.FileFormatVersion = FileFormatVersion.Psd;

// تبدیل فایل PSB به PSD
image.Save("ConvertFromPsb_out.psd", options);

مجوز API رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای آزمایش API با ظرفیت کامل، یک مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در پایان، شما یاد گرفتید که چگونه با استفاده از C# یک فایل PSB را به فرمت فایل PDF، JPEG یا PSD به صورت برنامه نویسی تبدیل کنید. به سادگی API را در محیط NET Framework پیکربندی کنید و شروع به تبدیل فایل های خود بر اساس نیاز خود کنید. علاوه بر این، می‌توانید با مراجعه به مستندات ویژگی‌ها را بیشتر کاوش کنید. لطفاً برای هر یک از سوالات خود با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید