افزودن یا حذف نظرات در پاورپوینت PPT در جاوا

در ارائه های پاورپوینت، نظرات برای نوشتن بازخورد در مورد محتوای اسلایدها استفاده می شود. در حین دستکاری ارائه های پاورپوینت PPT/PPTX، ممکن است لازم باشد نظرات را به صورت برنامه ای اضافه کنید. در این مقاله نحوه اضافه کردن نظر به اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این، نحوه خواندن یا حذف نظرات اسلایدها و افزودن پاسخ آنها را پوشش خواهیم داد.

Java API برای کار با نظرات در پاورپوینت

Aspose.Slides for Java یک API دستکاری ارائه محبوب است که به شما امکان می دهد فایل های PowerPoint PPT/PPTX را ایجاد و تغییر دهید. ما از این API برای دستکاری نظرات در ارائه های پاورپوینت استفاده خواهیم کرد. می توانید JAR API را دانلود یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

مخزن:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

نظرات را به اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا اضافه کنید

در ارائه های پاورپوینت، هر نظر به نویسنده خاصی پیوست می شود. در حالی که هر نظر حاوی اطلاعات اضافی مانند زمان ایجاد، اسلاید جایی که اضافه شده و موقعیت آن است. مراحل زیر برای افزودن نظرات به اسلاید PPT در جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه افزودن نظرات به اسلایدهای PPT در جاوا را نشان می دهد.

// ایجاد یا بارگیری ارائه
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // یک اسلاید خالی اضافه کنید یا مرجع یک اسلاید موجود را دریافت کنید
  presentation.getSlides().addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(0));

  // یک نویسنده اضافه کنید
  ICommentAuthor author = presentation.getCommentAuthors().addAuthor("Usman", "UA");

  // موقعیت را برای نظرات تنظیم کنید
  Point2D.Float point = new Point2D.Float(0.2f, 0.2f);

  // نظر اسلاید را در اسلاید اول اضافه کنید
  author.getComments().addComment("Hello, this is slide comment", presentation.getSlides().get_Item(0), point, new Date());

  // ذخیره ارائه
  presentation.save("add-comment.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

تصویر زیر اسکرین شات کامنتی است که با استفاده از نمونه کد بالا اضافه کرده ایم.

درج نظرات به اسلایدهای PPT در جاوا

پاسخ های نظر را در اسلایدهای PPT در جاوا اضافه کنید

Aspose.Slides همچنین به شما اجازه می دهد تا به نظرات پاسخ دهید. خود یک پاسخ نظری است که به عنوان فرزند یک نظر موجود ظاهر می شود. بنابراین بیایید ببینیم چگونه می توان پاسخ به نظرات را در اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا اضافه کرد.

نمونه کد زیر نحوه افزودن پاسخ به نظرات در ارائه PPTX در جاوا را نشان می دهد.

// ایجاد یا بارگیری ارائه
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // یک اسلاید خالی اضافه کنید یا مرجع یک اسلاید موجود را دریافت کنید
  presentation.getSlides().addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(0));

  // یک نویسنده اضافه کنید
  ICommentAuthor author = presentation.getCommentAuthors().addAuthor("Usman", "UA");

  // موقعیت را برای نظرات تنظیم کنید
  Point2D.Float point = new Point2D.Float(0.2f, 0.2f);

  // نظر اسلاید را در اسلاید اول اضافه کنید
  IComment comment = author.getComments().addComment("Hello, this is slide comment", presentation.getSlides().get_Item(0), point, new Date());

  // افزودن نظر پاسخ
  IComment subReply = author.getComments().addComment("This is the reply to the comment.", presentation.getSlides().get_Item(0), new Point2D.Float(10, 10), new Date());
  subReply.setParentComment(comment);

  // افزودن نظر پاسخ
  IComment reply2 = author.getComments().addComment("This is second reply.", presentation.getSlides().get_Item(0), new Point2D.Float(10, 10), new Date());
  reply2.setParentComment(comment);

  // ذخیره ارائه
  presentation.save("add-comment-reply.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

تصویر زیر خروجی نمونه کد بالا را نشان می دهد.

پاسخ به نظرات در PPT در جاوا را اضافه کنید

نظرات را در اسلایدهای PPT در جاوا بخوانید

با استفاده از Aspose.Slides، می توانید نظرات یک نویسنده خاص یا همه نویسندگان را نیز بخوانید. مراحل زیر برای خواندن نظرات در اسلایدهای PPT در جاوا آمده است.

 • فایل ارائه را با استفاده از کلاس Presentation بارگیری کنید.
 • با استفاده از مجموعه Presentation.getCommentAuthors() در فهرست نویسندگان حلقه بزنید.
 • برای هر نویسنده، نظرات آن را با استفاده از روش IcommentAuthor.getComments() حلقه بزنید.
 • جزئیات نظرات را بخوانید و چاپ کنید.

نمونه کد زیر نحوه خواندن نظرات در اسلایدهای PPT را در جاوا نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation presentation = new Presentation("add-comment.pptx");
try {
 // حلقه از طریق نویسندگان
 for (ICommentAuthor commentAuthor : presentation.getCommentAuthors())
  {
    // دسترسی به هر نویسنده
    CommentAuthor author = (CommentAuthor) commentAuthor;

    // نظرات نویسنده را مرور کنید
    for (IComment comment1 : author.getComments())
    {
      // نظر را بخوانید
      Comment comment = (Comment) comment1;
      System.out.println("ISlide :" + comment.getSlide().getSlideNumber() + " has comment: " + comment.getText() +
          " with Author: " + comment.getAuthor().getName() + " posted on time :" + comment.getCreatedTime() + "\n");
    }
  }
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

نظرات را از پاورپوینت PPT در جاوا حذف کنید

در قسمت قبل نحوه خواندن نظر را با دسترسی به آن از مجموعه نظرات مشاهده کردید. به طور مشابه، می توانید نظر را پس از دریافت مرجع آن حذف کنید. نمونه کد زیر نحوه حذف نظرات در ارائه های پاورپوینت در جاوا را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation presentation = new Presentation("add-comment.pptx");
try {
  // اسلاید اول را دریافت کنید
  ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

  // نظرات را دریافت کنید
  IComment[] comments = slide.getSlideComments(null);

  // نظر مورد نظر را با استفاده از نمایه حذف کنید
  comments[0].remove();

  // ذخیره ارائه
  presentation.save("remove-comments.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
 if (presentation != null)
  presentation.dispose();
}

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت] می‌توانید از Aspose.Slides برای جاوا بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه اضافه کردن نظر در اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه افزودن پاسخ‌ها به نظرات را به صورت برنامه‌ریزی توضیح داده‌ایم. در پایان، نحوه خواندن یا حذف نظرات از اسلایدهای PPT را نشان داده ایم. برای بررسی بیشتر در مورد Aspose.Slides برای جاوا می توانید از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید سؤالات خود را در [فروم 17 ما ارسال کنید.

همچنین ببینید