اضافه کردن هدر و پاورقی در پاورپوینت سی شارپ

از سربرگ و پاورقی در ارائه های پاورپوینت برای نمایش اطلاعات اضافی مانند شماره اسلاید، نویسنده، تاریخ و … استفاده می شود.در این مقاله با نحوه افزودن و مدیریت سربرگ و پاورقی در ارائه های پاورپوینت PPTX/PPT به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.

برای کار با هدر و پاورقی در ارائه های پاورپوینت، از Aspose.Slides for .NET استفاده می کنیم. این یک کتابخانه کلاس دات نت است که به شما امکان می دهد اسناد پاورپوینت و اپن آفیس را ایجاد و دستکاری کنید. می توانید DLL API را از بخش دانلودها دانلود کنید. همچنین، API را می توان از طریق NuGet نصب کرد.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

در زیر مراحل اضافه کردن سرصفحه و پاورقی در ارائه پاورپوینت با استفاده از سی شارپ آمده است.

نمونه کد زیر نحوه افزودن سرصفحه و پاورقی در ارائه پاورپوینت را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation pres = new Presentation("headerTest.pptx");

// تنظیم پاورقی
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersText("My Footer text");
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersVisibility(true);

// دسترسی و به روز رسانی سربرگ
IMasterNotesSlide masterNotesSlide = pres.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
if (null != masterNotesSlide)
{
  foreach (IShape shape in masterNotesSlide.Shapes)
  {
    if (shape.Placeholder != null)
    {
      if (shape.Placeholder.Type == PlaceholderType.Header)
      {
        ((IAutoShape)shape).TextFrame.Text = "HI there new header";
      }
    }
  }
}

// ذخیره ارائه
pres.Save("HeaderFooter.pptx", SaveFormat.Pptx);

Aspose.Slides for .NET همچنین به شما امکان می دهد سرصفحه و پاورقی را در اسلایدهای جزوه و یادداشت ها تنظیم کنید. برای این کار، می توانید تغییرات را در اسلاید یادداشت های اصلی یا یک اسلاید جداگانه اعمال کنید. بخش های زیر هر دو سناریو را پوشش می دهند.

نمونه کد زیر نحوه تغییر هدر و پاورقی در notes master را با استفاده از C# نشان می دهد.

using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// تنظیمات Header و Footer را برای Notes Master و همه اسلایدهای یادداشت تغییر دهید
	IMasterNotesSlide masterNotesSlide = presentation.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
	if (masterNotesSlide != null)
	{
		IMasterNotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = masterNotesSlide.HeaderFooterManager;

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Footer placeholders visible
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Header placeholders visible
		headerFooterManager.SetSlideNumberAndChildSlideNumbersVisibility(true); // make the master notes slide and all child SlideNumber placeholders visible
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesVisibility(true); // make the master notes slide and all child Date and time placeholders visible

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersText("Header text"); // set text to master notes slide and all child Header placeholders
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersText("Footer text"); // set text to master notes slide and all child Footer placeholders
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesText("Date and time text"); // set text to master notes slide and all child Date and time placeholders
	}
 	// ذخیره ارائه
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

نمونه کد زیر نحوه تغییر هدر و پاورقی در اسلایدهای یادداشت ها را با استفاده از C# نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// تنظیمات سرصفحه و پاورقی را فقط برای اسلاید یادداشت های اول تغییر دهید
	INotesSlide notesSlide = presentation.Slides[0].NotesSlideManager.NotesSlide;
	if (notesSlide != null)
	{
		INotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = notesSlide.HeaderFooterManager;
		if (!headerFooterManager.IsHeaderVisible)
			headerFooterManager.SetHeaderVisibility(true); // make this notes slide Header placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsFooterVisible)
			headerFooterManager.SetFooterVisibility(true); // make this notes slide Footer placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsSlideNumberVisible)
			headerFooterManager.SetSlideNumberVisibility(true); // make this notes slide SlideNumber placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsDateTimeVisible)
			headerFooterManager.SetDateTimeVisibility(true); // make this notes slide Date-time placeholder visible

		headerFooterManager.SetHeaderText("New header text"); // set text to notes slide Header placeholder
		headerFooterManager.SetFooterText("New footer text"); // set text to notes slide Footer placeholder
		headerFooterManager.SetDateTimeText("New date and time text"); // set text to notes slide Date-time placeholder
	}
 	// ذخیره ارائه
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

مجوز API رایگان دریافت کنید

برای استفاده از Aspose.Slides برای دات نت بدون محدودیت ارزیابی، یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه اضافه کردن هدر و پاورقی در ارائه های پاورپوینت با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه تغییر سرصفحه و پاورقی در اسلایدهای یادداشت ها را به صورت برنامه ریزی دیده اید. علاوه بر این، می‌توانید [اسناد] را کاوش کنید تا درباره Aspose.Slides برای .NET اطلاعات بیشتری کسب کنید. همچنین، می‌توانید سؤالات خود را از طریق [تالار گفتمان27 ما بپرسید.

همچنین ببینید