اضافه کردن واترمارک به پاورپوینت PPT در پایتون

واترمارک معمولاً برای محافظت از یک سند یا مشخص کردن مالکیت آن استفاده می شود. از طرفی برای نمایش وضعیت یک سند مانند نسخه خطی، پیش نویس و غیره استفاده می شود. در این مقاله نحوه درج واترمارک در ارائه های پاورپوینت را نشان خواهیم داد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه متن یا تصویر را به اسلایدهای PPT پاورپوینت در پایتون اضافه کنید.

کتابخانه Python برای افزودن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت

برای افزودن یا حذف واترمارک در اسلایدهای PPT، از Aspose.Slides for Python via .NET استفاده می کنیم. این کتابخانه شما را قادر می سازد تا ارائه های پاورپوینت را به صورت یکپارچه از داخل برنامه های پایتون ایجاد و دستکاری کنید. از دستور pip زیر برای نصب کتابخانه از PyPI استفاده کنید.

> pip install aspose.slides

اضافه کردن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت PPT در پایتون

دو نوع واترمارک وجود دارد که می توان به اسلایدهای پاورپوینت اضافه کرد: تصویر و متن. در واترمارکینگ مبتنی بر تصویر، یک تصویر به اسلایدهای PPT اضافه می شود. در حالی که در صورت واترمارکینگ مبتنی بر متن، یک قطعه متن روی اسلایدها قرار می گیرد. بخش های زیر به صراحت هر دو نوع واترمارک را پوشش می دهند.

اضافه کردن واترمارک متن به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون

مراحل زیر برای افزودن واترمارک متنی به اسلایدهای PPT در پایتون آمده است.

 • ابتدا پاورپوینت PPT/PPTX را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • مرجع اسلایدی را که می خواهید واترمارک به آن اضافه کنید، دریافت کنید.
 • موقعیت واترمارک را محاسبه کنید.
 • با استفاده از متد ()adautoshape یک شکل خودکار جدید برای واترمارک اضافه کنید.
 • با استفاده از متد addtextframe() قاب متن را به شکل اضافه کنید.
 • اندازه فونت، رنگ، ترتیب و زاویه چرخش واترمارک را تنظیم کنید.
 • برای جلوگیری از حذف یا اصلاح، واترمارک را قفل کنید.
 • در نهایت فایل پاورپوینت به روز شده را با استفاده از روش Presentation.save(string, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه افزودن واترمارک متنی به اسلایدهای پاورپوینت را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# ارائه بار
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # اسلاید را انتخاب کنید
  slide = presentation.slides[0]

  # تنظیم موقعیت واترمارک
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # واترمارک اضافه کنید
  watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # متن واترمارک، فونت و رنگ را تنظیم کنید
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # برای جلوگیری از تغییر، واترمارک را قفل کنید
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # چرخش را تنظیم کنید
  watermarkShape.rotation = -45

  # ارسال به عقب
  slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # ذخیره ارائه
  presentation.save("text-watermark-slide.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

برای افزودن واترمارک به همه اسلایدها، می‌توانید از میان اسلایدها حلقه بزنید یا واترمارک را به اسلاید اصلی اضافه کنید، همانطور که در نمونه کد زیر نشان داده شده است.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# ارائه بار
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # اسلاید را انتخاب کنید
  master = presentation.masters[0]

  # تنظیم موقعیت واترمارک
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # واترمارک اضافه کنید
  watermarkShape = master.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # متن واترمارک، فونت و رنگ را تنظیم کنید
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # برای جلوگیری از تغییر، واترمارک را قفل کنید
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # ارسال به عقب
  master.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # تنظیم چرخش
  watermarkShape.rotation = -45

  # ذخیره ارائه
  presentation.save("text-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

تصویر زیر اسکرین شات اسلاید پاورپوینت پس از افزودن واترمارک است.

اضافه کردن واترمارک متن به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون

اضافه کردن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون

مراحل زیر برای افزودن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون آمده است.

 • ابتدا ارائه پاورپوینت را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • مرجع اسلایدی را که می خواهید واترمارک به آن اضافه کنید، دریافت کنید.
 • موقعیت واترمارک را محاسبه کنید.
 • تصویر واترمارک را از فایل بارگیری کنید.
 • با استفاده از متد ()adautoshape یک شکل جدید برای واترمارک اضافه کنید و shape.fillformat.filltype را روی FillType.PICTURE قرار دهید.
 • تصویر واترمارک را با استفاده از ویژگی shape.fillformat.picturefillformat.picture.image تنظیم کنید.
 • ترتیب واترمارک را تنظیم کنید و برای جلوگیری از تغییر آن را قفل کنید.
 • در نهایت، PPT به روز شده را با استفاده از روش Presentation.save(string, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه افزودن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# ارائه بار
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # اسلاید را انتخاب کنید
  slide = presentation.slides[0]

  # تنظیم موقعیت واترمارک
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 100
  height = 100
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # بارگذاری تصویر
  with open("python-logo.png", "rb") as fs:
    data = fs.read()
    image = presentation.images.add_image(data)

    # واترمارک اضافه کنید
    watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
    watermarkShape.name = "watermark"

    # تنظیم تصویر برای واترمارک
    watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.PICTURE
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture.image = image
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture_fill_mode = slides.PictureFillMode.STRETCH
    watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

    # ارسال به عقب
    slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

    # برای جلوگیری از تغییر، واترمارک را قفل کنید
    watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # ذخیره ارائه
  presentation.save("image-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

تصویر زیر اسکرین شات اسلاید PPT پس از افزودن واترمارک تصویر است.

اضافه کردن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون

واترمارک را از اسلایدهای PPT در پایتون حذف کنید

در قسمت های قبل حتما متوجه شده اید که برای شکل های واترمارک نامی در نظر گرفته ایم. از این نام برای فیلتر کردن اشکالی که به عنوان واترمارک استفاده می شود استفاده می شود. بنابراین، می‌توانیم به راحتی به شکل‌های واترمارک دسترسی پیدا کنیم، آن‌ها را تغییر دهیم یا حذف کنیم. نمونه کد زیر نحوه حذف واترمارک هایی را که به اسلایدهای PPT در پایتون اضافه کرده ایم نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# ارائه بار
with slides.Presentation("text-watermark-slide.pptx") as presentation:
  # اسلاید را انتخاب کنید
  slide = presentation.slides[0]

  shapesToRemove=[]

  # تمام اشکال را در اسلاید حلقه کنید
  for i in range(len(slide.shapes)):
    shape = slide.shapes[i]

    # اگر شکل واترمارک باشد
    if shape.name == "watermark":        
      shapesToRemove.append(shape)

  # تمام اشکالی را که باید حذف شوند حلقه بزنید
  for i in range(len(shapesToRemove)):
    # شکل را حذف کنید
    slide.shapes.remove(shapesToRemove[i])

  # ذخیره ارائه
  presentation.save("remove-watermark.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

مجوز رایگان دریافت کنید

شما می توانید از Aspose.Slides برای پایتون از طریق دات نت بدون محدودیت ارزیابی با درخواست مجوز موقت استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه افزودن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت در پایتون را یاد گرفتید. ما نحوه افزودن واترمارک متن و تصویر به اسلایدهای PPT را توضیح داده ایم. علاوه بر این، نحوه حذف واترمارک از پاورپوینت PPT را به صورت برنامه‌ریزی دیده‌اید. علاوه بر این، می‌توانید مستندات را بخوانید تا سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای Python را بررسی کنید. همچنین، می توانید سوالات خود را در [تالار گفتمان] ما ارسال کنید.

همچنین ببینید

اطلاعات: ممکن است بخواهید ابزارهای آنلاین رایگان ارائه شده توسط Aspose.Slides را برای [افزودن واترمارک1 و [حذف واترمارک2 از ارائه های پاورپوینت بررسی کنید.