جاوا پاورپوینت PPT PPTX به PDF

PDF (قالب سند قابل حمل) به پرکاربردترین و رایج ترین فرمت سند دیجیتال تبدیل شده است. از آنجایی که فرمت PDF دارای طرح بندی ثابت است، بیشتر اسناد قبل از اشتراک گذاری به PDF تبدیل می شوند. در میان انواع تبدیل اسناد به فرمت PDF، تبدیل پاورپوینت به PDF یک مورد استفاده محبوب است و باید یک خودکار وجود داشته باشد. و راه حل صرفه جویی در زمان برای جلوگیری از تبدیل های دستی به ویژه هنگامی که مجبور به تبدیل دسته ای از ارائه های پاورپوینت به PDF هستید. با در نظر گرفتن این موضوع، من به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید PowerPoint PPT یا PPTX را به صورت برنامه نویسی در جاوا با گزینه های مختلف ارائه شده توسط Aspose.Slides for Java به PDF تبدیل کنید.

تبدیل پاورپوینت به PDF در جاوا

در این مقاله، سناریوهای تبدیل زیر را با استفاده از Aspose.Slides برای جاوا پوشش خواهیم داد:

 • تبدیل پاورپوینت PPT یا PPTX به PDF در جاوا
 • PPT یا PPTX را با گزینه های سفارشی به PDF تبدیل کنید
 • PPT یا PPTX را به PDF از جمله اسلایدهای مخفی تبدیل کنید
 • PPT یا PPTX را به PDF محافظت شده با رمز عبور تبدیل کنید
 • اسلاید(های) خاص PPT یا PPTX را به PDF تبدیل کنید
 • PPT یا PPTX را با مجوزهای دسترسی به PDF تبدیل کنید

کتابخانه مبدل جاوا PPT به PDF - نصب

می توانید Aspose.Slides را برای Java JAR دانلود یا با استفاده از اطلاعات مخزن و وابستگی زیر به پروژه مبتنی بر maven خود اضافه کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>19.12</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

تبدیل پاورپوینت PPT یا PPTX به PDF در جاوا

در زیر مراحل ساده ای برای تبدیل ارائه پاورپوینت خود به PDF با گزینه های پیش فرض ارائه شده توسط Aspose.Slides برای جاوا آورده شده است.

 • فایل پاورپوینت PPT یا PPTX را با استفاده از شیء Presentation بارگیری کنید.
 • برای ارسال نام فایل PDF خروجی و فرمت خروجی، روش save() را فراخوانی کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل پاورپوینت PPTX به PDF در جاوا را با گزینه های پیش فرض نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// ارائه را با گزینه های پیش فرض در PDF ذخیره کنید
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);

سفارشی کردن پاورپوینت به PDF در جاوا

Aspose.Slides برای جاوا کلاس PdfOptions را ارائه می دهد تا به شما امکان می دهد تبدیل پاورپوینت به PDF را سفارشی کنید. کلاس PdfOptions به شما امکان می دهد کیفیت JPEG را مشخص کنید، رفتار متافایل ها را تعریف کنید، سطح فشرده سازی متن، سطح سازگاری PDF و گزینه های دیگر را تعیین کنید. مراحل زیر برای تبدیل یک فایل PPT یا PPTX به PDF با گزینه های سفارشی آورده شده است.

 • پاورپوینت PPT یا PPTX را با استفاده از شیء Presentation بارگیری کنید.
 • شیء کلاس PdfOptions را ایجاد کنید.
 • گزینه های نمایش داده شده توسط کلاس PdfOptions را تنظیم/مشخص کنید.
 • متد save() را فراخوانی کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل پاورپوینت PPTX به PDF در جاوا را با گزینه های سفارشی نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// کلاس PdfOptions را نمونه سازی کنید
PdfOptions opts = new PdfOptions();
        
// کیفیت JPEG را تنظیم کنید
opts.setJpegQuality((byte) 90);

// تعریف رفتار برای متافایلز
opts.setSaveMetafilesAsPng(true);

// سطح فشرده سازی متن را تنظیم کنید
opts.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);

// استاندارد PDF را تعریف کنید
opts.setCompliance(PdfCompliance.Pdf15);
       
INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();
options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);

// ارائه را با گزینه های مشخص شده در PDF ذخیره کنید
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

تبدیل جاوا PPT به PDF - شامل اسلایدهای پنهان

ممکن است موردی وجود داشته باشد که ارائه پاورپوینت حاوی اسلایدهای پنهان باشد. در تبدیل پیش‌فرض پاورپوینت به PDF، Aspose.Slides برای جاوا اسلایدهای پنهان را نادیده می‌گیرد. با این حال، اگر می خواهید اسلایدهای مخفی را در PDF تبدیل شده اضافه کنید، می توانید از گزینه PdfOptions.setShowHiddenSlides(true) استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل PPT به PDF از جمله اسلایدهای مخفی در جاوا را نشان می دهد.

Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// کلاس PdfOptions را نمونه سازی کنید
	PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

	// مشخص کنید که سند تولید شده باید شامل اسلایدهای مخفی باشد
	pdfOptions.setShowHiddenSlides(true);

	// ارائه را با گزینه های مشخص شده در PDF ذخیره کنید
	pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}
	

جاوا PPTX به PDF - تبدیل اسلاید(های) خاص ارائه

Aspose.Slides برای جاوا همچنین اجازه می دهد تا اسلایدهایی را که می خواهید در سند PDF حاصل قرار دهید انتخاب کنید. می‌توانید آرایه‌ای ایجاد کنید تا شماره اسلایدهایی را که می‌خواهید در تبدیل پاورپوینت به پی‌دی‌اف گنجانده شوند، مشخص کنید و آن را به روش save() منتقل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل اسلایدهای خاص پاورپوینت PPT را به PDF در جاوا نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
// تنظیم آرایه از موقعیت اسلایدها
int[] slides = new int[] { 2, 3, 5 };

// ارائه را در PDF ذخیره کنید
pres.save("output.pdf", slides, SaveFormat.Pdf);

تبدیل پاورپوینت PPT به PDF محافظت شده با رمز عبور

همچنین می توانید برای ایمن سازی سند خود، ارائه پاورپوینت PPT را به PDF محافظت شده با رمز عبور تبدیل کنید. می توانید رمز عبور را با استفاده از PdfOptions.setPassword(“password”) تنظیم کنید و شیء PdfOptions را به متد save() منتقل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل PowerPoint PPTX به PDF محافظت شده با رمز عبور در جاوا را نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation pres = new Presentation("demo.pptx");

// کلاس PdfOptions را نمونه سازی کنید
PdfOptions opts = new PdfOptions();

// تنظیم رمز عبور PDF
opts.setPassword("password");

// ارائه را در PDF محافظت شده با رمز عبور ذخیره کنید
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

پاورپوینت PPTX به PDF با مجوزهای دسترسی

فرمت PDF به شما امکان می دهد مجوزهای دسترسی مختلف مانند مجوز چاپ، اجازه اضافه کردن یا تغییر حاشیه نویسی متن یا فیلدهای فرم و غیره را مشخص کنید. مطابق با این ویژگی، Aspose.Slides برای جاوا ویژگی تنظیم مجوزها برای سند PDF را که از ارائه پاورپوینت تبدیل می شود، فراهم می کند. کلاس PdfAccessPermissions شامل مجموعه ای از پرچم ها برای انواع مجوزهای مختلف است که می توانید در ارائه پاورپوینت به تبدیل PDF اعمال کنید.

نمونه کد جاوا زیر نحوه تبدیل ارائه های پاورپوینت به PDF با مجوزهای دسترسی را نشان می دهد.

// گزینه های PDF ایجاد کنید
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();
// قراردادن رمز عبور
pdfOptions.setPassword("my_password");
// تنظیم مجوزهای دسترسی
pdfOptions.setAccessPermissions(PdfAccessPermissions.PrintDocument| PdfAccessPermissions.HighQualityPrint);

// بارگذاری ارائه پاورپوینت
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  presentation.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل ارائه های پاورپوینت به PDF در جاوا را یاد گرفتید. ما همچنین نحوه سفارشی سازی تبدیل PPT یا PPTX به PDF در جاوا را با استفاده از گزینه های مختلف توضیح داده ایم. علاوه بر این، می‌توانید مجموعه کامل نمونه‌های کد منبع در جاوا را از مخزن GitHub دانلود کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد ویژگی های ارائه شده توسط Aspose.Slides برای جاوا، از مستندات دیدن کنید. اگر مشکلی پیدا کردید یا سؤالی دارید، از طریق [فروم 17 ما به ما اطلاع دهید.

نکته: اجرای زنده فرآیند تبدیل PowerPoint به PDF یا PPT به PDF را بررسی کنید.