SmartArt برای بهبود تجربه ارائه های پاورپوینت و ارائه داده ها به صورت بصری استفاده می شود. می‌توان از آن برای برجسته‌تر و جذاب‌تر کردن متن استفاده کرد و همچنین برای نمایش نمودارهای جریان، فرآیندها، نمودارهای رابطه‌ای و غیره استفاده کرد. در این مقاله نحوه ایجاد SmartArt در ارائه‌های پاورپوینت با استفاده از C++ را خواهید آموخت.

C++ API برای ایجاد SmartArt در ارائه پاورپوینت

Aspose.Slides for C++ یک API C++ برای کار با فایل های پاورپوینت است. این به شما امکان می دهد بدون نیاز به نرم افزار اضافی فایل های PPT و PPTX را ایجاد، بخوانید و اصلاح کنید. علاوه بر این، API از ایجاد SmartArt در ارائه های پاورپوینت پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش Downloads دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

با استفاده از C++ یک SmartArt Shape در پاورپوینت ایجاد کنید

در زیر مراحل ایجاد شکل SmartArt در ارائه های پاورپوینت آورده شده است.

کد نمونه زیر نحوه ایجاد یک شکل SmartArt در پاورپوینت با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر فایل
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>();

// اسلاید اول را بازیابی کنید
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// SmartArt را اضافه کنید
auto smartArt = slide->get_Shapes()->AddSmartArt(0, 0, 400, 400, Aspose::Slides::SmartArt::SmartArtLayoutType::BasicBlockList);

smartArt->get_AllNodes()->idx_get(0)->get_TextFrame()->set_Text(u"First Block");
smartArt->get_AllNodes()->idx_get(1)->get_TextFrame()->set_Text(u"Second Block");

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
SmartArt را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ ایجاد کنید

تصویر خروجی تولید شده توسط کد نمونه

در ارائه پاورپوینت به یک شکل SmartArt دسترسی داشته باشید

با دنبال کردن مراحل زیر می توانید به اشکال SmartArt در فایل های پاورپوینت دسترسی پیدا کنید.

  • فایل پاورپوینت را با استفاده از کلاس Presentation بارگیری کنید.
  • از میان شکل ها حلقه بزنید.
  • اگر شکل از نوع ISmartArt است، سپس مرجع آن را به عنوان یک شی ISmartArt دریافت کنید.

کد نمونه زیر نحوه دسترسی به شکل SmartArt را از یک ارائه پاورپوینت با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیر فایل
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// از میان شکل ها حلقه بزنید
for (auto shape : presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes())
{
	// بررسی کنید که آیا شکل از نوع SmartArt است
	if (System::ObjectExt::Is<Aspose::Slides::SmartArt::SmartArt>(shape))
	{
		// Typecast شکل به SmartArt
		auto smartArt = System::DynamicCast_noexcept<ISmartArt>(shape);

		Console::WriteLine(String::Format(u"Shape Name: {0}", smartArt->get_Name()));

		// بررسی طرح بندی SmartArt
		/*if (smartArt->get_Layout() == SmartArtLayoutType::BasicBlockList)
		{
			Console::WriteLine(u"Do some thing here....");
		}*/
	}
}

سبک یک شکل SmartArt را با استفاده از C++ تغییر دهید

پس از دسترسی به شکل SmartArt به راحتی می توانید سبک آن را تغییر دهید. مراحل زیر برای تغییر سبک شکل SmartArt با استفاده از C++ آمده است.

کد نمونه زیر نحوه تغییر سبک یک شکل SmartArt را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ChangeSmartArt_out.pptx";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// از میان شکل ها حلقه بزنید
for (auto shape : presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes())
{
	// بررسی کنید که آیا شکل از نوع SmartArt است
	if (System::ObjectExt::Is<Aspose::Slides::SmartArt::SmartArt>(shape))
	{
		// Typecast شکل به SmartArt
		auto smartArt = System::DynamicCast_noexcept<ISmartArt>(shape);

		// سبک SmartArt را بررسی کنید
		if (smartArt->get_QuickStyle() == SmartArtQuickStyleType::SimpleFill) {
			// تغییر سبک SmartArt
			smartArt->set_QuickStyle(SmartArtQuickStyleType::Cartoon);
		}

		// نوع رنگ SmartArt را بررسی کنید
		if (smartArt->get_ColorStyle() == SmartArtColorType::ColoredFillAccent1) {
			// نوع رنگ SmartArt را تغییر دهید
			smartArt->set_ColorStyle(SmartArtColorType::ColorfulAccentColors);
		}
	}
}

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان کردن API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید [مجوز موقت رایگان] را درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه ایجاد شکل SmartArt در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه دسترسی و تغییر سبک یک شکل SmartArt را با استفاده از Aspose.Slides برای C++ API مشاهده کرده‌اید. این یک API قوی و غنی است که بسیاری از ویژگی های اضافی را برای کار با فایل های پاورپوینت فراهم می کند. با مراجعه به مستندات رسمی می‌توانید API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت هرگونه سؤال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید