ایجاد و دستکاری جداول در پاورپوینت جاوا

از جداول برای سازماندهی خوب داده ها در قالب سطر و ستون استفاده می شود. علاوه بر این، آنها داده ها را خلاصه می کنند تا به راحتی مشاهده و تجزیه و تحلیل شوند. MS PowerPoint همچنین به ارائه کنندگان اجازه می دهد تا جداول را در ارائه ها ایجاد کنند. بر همین اساس، در این مقاله با نحوه ایجاد و دستکاری جداول در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا آشنا می شوید.

Java API برای ایجاد و دستکاری جداول در پاورپوینت PPT

برای ایجاد و دستکاری جداول در ارائه های پاورپوینت، از Aspose.Slides for Java استفاده می کنیم. API برای ایجاد، دستکاری و تبدیل ارائه های PowerPoint و OpenOffice طراحی شده است. می‌توانید JAR API را دانلود یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

با استفاده از جاوا یک جدول در پاورپوینت PPT ایجاد کنید

ایجاد جدول با استفاده از Aspose.Slides برای جاوا به آسانی یک پای است. مراحل زیر نحوه ایجاد جدول در پاورپوینت PPT را از ابتدا در جاوا نشان می دهد.

 • ابتدا یک ارائه جدید ایجاد کنید یا یک ارائه موجود را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس، مرجع اسلاید مورد نظر را در یک شی ISlide دریافت کنید.
 • عرض و ارتفاع ستون ها و ردیف ها را به ترتیب در آرایه های دوگانه[] تعریف کنید.
 • یک جدول جدید را با استفاده از روش ISlide.getShapes().addTable(float, float, double[], double[]) در ارائه درج کنید.
 • مرجع جدول جدید ایجاد شده را در یک شی ITable دریافت کنید.
 • یک حلقه برای تکرار در ردیف های جدول ایجاد کنید.
 • یک حلقه تودرتو برای تکرار در سلول های جدول ایجاد کنید و در هر تکرار، عملیات زیر را انجام دهید.
 • در نهایت، ارائه را با استفاده از روش Presentation.save(String, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن جدول در پاورپوینت PPT در جاوا را نشان می دهد.

// ایجاد یا بارگیری ارائه
Presentation pres = new Presentation();
try {
	// به اسلاید اول دسترسی پیدا کنید
	ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

	// ستون ها را با عرض و ردیف ها را با ارتفاع تعریف کنید
	double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
	double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

	// شکل جدول را به اسلاید اضافه کنید
	ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

	// متن و قالب حاشیه را برای هر سلول تنظیم کنید
	for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
		for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {

			// تنظیم متن
			tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getTextFrame().setText("Cell_" + cell);
			
			// حاشیه را تنظیم کنید
			ICellFormat cellFormat = tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getCellFormat();
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderTop().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderBottom().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderLeft().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderRight().setWidth(5);
		}
	}
	
	// PPTX را در دیسک ذخیره کنید
	pres.save("table.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}

تصویر زیر جدولی را نشان می دهد که با استفاده از کد بالا ایجاد کرده ایم.

ایجاد جدول در پاورپوینت جاوا

با استفاده از جاوا به یک جدول در PPT دسترسی پیدا کنید

همچنین می توانید به جداول موجود در ارائه های پاورپوینت دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز آنها را دستکاری کنید. مراحل زیر برای دسترسی به جداول در یک ارائه ارائه شده است.

 • ابتدا یک ارائه موجود را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس، مرجع اسلاید مورد نظر را در یک شی ISlide دریافت کنید.
 • یک نمونه از ITable ایجاد کنید و آن را با null مقداردهی کنید.
 • تکرار در تمام IShape اشیاء در مجموعه ISlide.getShapes().
 • اشکال از نوع ITable را فیلتر کنید.
 • شکل را در ITable تایپ کنید و در صورت نیاز آن را دستکاری کنید.
 • در نهایت، ارائه را با استفاده از روش Presentation.save(String, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه دسترسی به جداول در ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// ایجاد یا بارگیری ارائه
Presentation pres = new Presentation("UpdateExistingTable.pptx");
try {
  // به اسلاید اول دسترسی پیدا کنید
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // ITable را راه اندازی کنید
  ITable tbl = null;

  // شکل ها را تکرار کنید و به جدول یافت شده ارجاع دهید
  for (IShape shp : sld.getShapes()) 
  {
    if (shp instanceof ITable) 
    {
      tbl = (ITable) shp;
      // متن ستون اول سطر دوم را تنظیم کنید
      tbl.get_Item(0, 1).getTextFrame().setText("New");
    }
  }
  
  // PPTX را روی دیسک بنویسید
  pres.save("table1_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

قالب بندی متن در جداول پاورپوینت با استفاده از جاوا

Aspose.Slides برای جاوا همچنین به شما اجازه می دهد تا قالب بندی جداول را به راحتی تنظیم کنید، همانطور که در مراحل زیر نشان داده شده است.

 • ابتدا یک ارائه موجود را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس، مرجع اسلاید مورد نظر را در یک شی ISlide دریافت کنید.
 • مرجع جدول مورد نظر را از اسلاید به نمونه ای از کلاس ITable بازیابی کنید.
 • قالب بندی را با استفاده از کلاس های PortionFormat، ParagraphFormat و TextFrameFormat تنظیم کنید.
 • با استفاده از متدهای ITable.setTextFormat() قالب بندی را به جدول اختصاص دهید.
 • در نهایت، ارائه را با استفاده از روش Presentation.save(String, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم قالب بندی جدول در پاورپوینت با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation pres = new Presentation("simpletable.pptx");
try {
  // دریافت مرجع جدول
  ITable someTable = (ITable) pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  
  // تنظیم ارتفاع فونت سلول های جدول
  PortionFormat portionFormat = new PortionFormat();
  portionFormat.setFontHeight(25);
  someTable.setTextFormat(portionFormat);
  
  // تراز متن سلول های جدول و حاشیه سمت راست را در یک تماس تنظیم کنید
  ParagraphFormat paragraphFormat = new ParagraphFormat();
  paragraphFormat.setAlignment(TextAlignment.Right);
  paragraphFormat.setMarginRight(20);
  someTable.setTextFormat(paragraphFormat);
  
  // نوع عمودی متن سلول های جدول را تنظیم کنید
  TextFrameFormat textFrameFormat = new TextFrameFormat();
  textFrameFormat.setTextVerticalType(TextVerticalType.Vertical);
  someTable.setTextFormat(textFrameFormat);
  
  // ذخیره ارائه
  pres.save("result.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

قفل نسبت ابعاد جداول در PPTX با استفاده از جاوا

همچنین می توانید نسبت ابعاد جداول را در پاورپوینت PPT با استفاده از جاوا قفل کنید. مراحل زیر برای دستیابی به این مهم است.

 • ابتدا یک ارائه موجود را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • مرجع اسلاید مورد نظر را در یک شی ISlide دریافت کنید.
 • یک جدول ایجاد کنید یا مرجع جدول موجود را در یک شی ITable بازیابی کنید.
 • نسبت ابعاد را با استفاده از روش ITable.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!ITable.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()) قفل کنید.
 • در نهایت، ارائه را با استفاده از روش Presentation.save(String, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد جاوا زیر نحوه قفل کردن نسبت ابعاد جدول را در پاورپوینت PPTX نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // دریافت مرجع جدول
  ITable table = (ITable)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  System.out.println("قفل نسبت ابعاد set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // قفل نسبت ابعاد
  table.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()); // invert
  System.out.println("قفل نسبت ابعاد set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // ذخیره ارائه
  pres.save("pres-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java API برای ایجاد جداول پاورپوینت - مجوز رایگان دریافت کنید

با دریافت یک [مجوز موقت] رایگان می توانید از Aspose.Slides برای جاوا بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه ایجاد جداول در پاورپوینت PPT با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه دسترسی به جداول و تنظیم قالب بندی و نسبت ابعاد آنها را به صورت برنامه ای مشاهده کرده اید. علاوه بر این، می‌توانید برای کاوش بیشتر در مورد Aspose.Slides برای جاوا از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید سؤالات خود را از طریق [تالار گفتمان30 ما بپرسید.

همچنین ببینید