اضافه کردن حذف پاورپوینت vba جاوا

ماکروهای VBA برای انجام کارهای تکراری، تولید نمودارها و فرم ها و غیره در ارائه های پاورپوینت استفاده می شوند. در حین کار با ارائه ها به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد ماکروهای VBA را دستکاری کنید. مطابق با آن، در این مقاله، نحوه افزودن، استخراج یا حذف ماکروهای VBA در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.

Java API برای ماکروهای PowerPoint VBA

به منظور کار با ماکروهای VBA در ارائه ها، از Aspose.Slides for Java استفاده می کنیم. این یک API غنی از ویژگی ها است که به شما امکان می دهد ارائه های پاورپوینت را از داخل برنامه های جاوا خود ایجاد یا دستکاری کنید. می توانید API را دانلود یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

اضافه کردن VBA Macro در ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا

مراحل زیر برای افزودن ماکرو VBA در ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه افزودن ماکرو VBA در ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// ارائه فوری
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // پروژه VBA جدید ایجاد کنید
  pres.setVbaProject(new VbaProject());
  
  // ماژول خالی را به پروژه VBA اضافه کنید
  IVbaModule module = pres.getVbaProject().getModules().addEmptyModule("Module");
  
  // کد منبع ماژول را تنظیم کنید
  module.setSourceCode("Sub Test(oShape As Shape)MsgBox Test End Sub");
  
  // ایجاد مرجع به<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference = new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");
  
  // ایجاد مرجع به Office
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference = new VbaReferenceOleTypeLib("Office",
      "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");
  
  // ارجاعات را به پروژه VBA اضافه کنید
  pres.getVbaProject().getReferences().add(stdoleReference);
  pres.getVbaProject().getReferences().add(officeReference);
  
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

استخراج ماکروهای VBA از پاورپوینت با استفاده از جاوا

در زیر مراحل استخراج ماکروهای VBA از یک ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه استخراج ماکروهای PowerPoint VBA را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  if (pres.getVbaProject() != null) // check if Presentation contains VBA Project
  {
    // از طریق ماژول های VBA حلقه بزنید
    for (IVbaModule module : pres.getVbaProject().getModules())
    {
      System.out.println(module.getName());
      System.out.println(module.getSourceCode());
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

ماکروهای PowerPoint VBA را حذف کنید

همچنین می توانید یک ماکرو VBA خاص را با استفاده از شاخص آن در پروژه VBA از یک پاورپوینت حذف کنید. مراحل زیر برای انجام این عملیات آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه حذف یک ماکرو PowerPoint VBA را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  // به ماژول Vba دسترسی پیدا کنید و حذف کنید
  pres.getVbaProject().getModules().remove(pres.getVbaProject().getModules().get_Item(0));
  
  // ذخیره ارائه
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

مجوز API رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت] می‌توانید از Aspose.Slides برای جاوا بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه کار با ماکروهای PowerPoint VBA با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. به ویژه، نحوه افزودن، استخراج و حذف ماکروهای VBA را در ارائه های پاورپوینت مشاهده کرده اید. به منظور کاوش سایر ویژگی‌های API، می‌توانید به [اسناد22 مراجعه کنید. علاوه بر این، می‌توانید از طریق [فروم 23 ما در مورد سؤالات خود به ما اطلاع دهید.

همچنین ببینید

نکته: ممکن است بخواهید Aspose ابزار حذف ماکرو VBA آنلاین را امتحان کنید.