RGB CMYK Color C#

مدل رنگی RGB یک مدل رنگ افزودنی است در حالی که CMYK یک مدل رنگ تفریق کننده است که به عنوان رنگ فرآیند نیز شناخته می شود. در موارد استفاده خاص، ممکن است بخواهید رنگ RGB را به فضای رنگی CMYK یا CMYK به مدل رنگی RGB تبدیل کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل RGB به CMYK و CMYK به RGB را در سی شارپ توضیح می دهد.

تبدیل فضای رنگی RGB و CMYK – پیکربندی C# API

Aspose.SVG for .NET از تجزیه یا تبدیل فضاهای رنگی مختلف مانند HSV، CMYK، RGB و غیره پشتیبانی می‌کند. کافی است با دانلود فایل‌های DLL مرجع آن از بخش Downloads به API دسترسی داشته باشید یا از دستور نصب NuGet در زیر:

PM> Install-Package Aspose.SVG

تبدیل کد رنگی RGB به CMYK در سی شارپ

برای تبدیل کد رنگ RGB به فرمت CMYK باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. مقدار رنگ RGB را تجزیه کنید.
  2. تبدیل مدل رنگی RGB به CMYK.
  3. کد رنگ CMYK خروجی را چاپ کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل RGB به فضای رنگی CMYK به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ را توضیح می‌دهد:

// رنگ RGB را تجزیه کنید
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// تبدیل RGB به CMYK
var cmykColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Cmyk);

// نتیجه را در کنسول چاپ کنید
Console.WriteLine("CMYK: " + cmykColor.ToString());

تبدیل کد رنگی CMYK به RGB در سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید به راحتی کد رنگ CMYK را به فرمت RGB تبدیل کنید:

  1. کد رنگ ورودی CMYK را تجزیه کنید.
  2. رنگ CMYK را به فرمت رنگی RGB تبدیل کنید.
  3. مقادیر رنگ تبدیل شده را چاپ کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل کد رنگ CMYK به فضای رنگی RGB را به صورت برنامه‌نویسی در C# نشان می‌دهد:

// رنگ CMYK را تجزیه کنید
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromCmyk(0, (float)0.189, (float)0.392, (float)0.129);

// CMYK را به RGB تبدیل کنید
var rgbColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Rgb);

// نتیجه را در کنسول چاپ کنید
Console.WriteLine("RGB: " + rgbColor.ToString());

مجوز API رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای ارزیابی ظرفیت کامل API، مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل کد رنگ RGB به مقدار رنگ CMYK و همچنین نحوه تبدیل مقدار رنگ CMYK به فرمت RGB به صورت برنامه نویسی در سی شارپ را آموخته اید. علاوه بر این، می‌توانید به فصل‌های مختلف دیگر در بخش اسناد نگاهی بیندازید تا ویژگی‌های دیگر ارائه شده توسط API را بیاموزید. اگر می‌خواهید هر گونه نگرانی یا سؤالی را مطرح کنید، لطفاً در [فروم 4 برای ما بنویسید.

همچنین ببینید