فارسی

ایجاد بارکد آزتک در جاوا

بارکد آزتک یکی از بارکدهای کارآمدی است که می تواند اطلاعاتی را با دقت بالایی در یک منطقه کوچک در خود جای دهد. در برخی از سناریوها، ممکن است بخواهید یک کد آزتک با حالت های نمادهای مختلف و اصلاحات خطا ایجاد کنید. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تولید بارکد آزتک را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا پوشش می‌دهد.
اوت 21, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا

کد ماتریس داده را در جاوا ایجاد کنید

کد ماتریس داده یک بارکد دوبعدی همه جانبه است که با یک الگوی L شکل در یک طرف کد به همراه حاشیه جامد در دو طرف مجاور تعریف شده است. در موارد استفاده خاص، ممکن است نیاز به ایجاد یک کد ماتریس داده با انواع مختلف رمزگذاری داشته باشید. این مقاله نحوه تولید کد ماتریس داده را به صورت برنامه نویسی در جاوا توضیح می دهد.
اوت 14, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا