فارسی

AcroForms vs XFA Forms - تبدیل XFA به AcroForms در PDF

AcroForms vs XFA Forms AcroForms فرم‌های قابل پر کردنی هستند که برای ادغام فیلدهای فرم در اسناد PDF استفاده می‌شوند. این فناوری فرم های اولیه ای بود که توسط Adobe برای اسناد PDF از مشخصات PDF 1.2 شروع شد. AcroForms اجازه می دهد تا فیلدهای فرم را به عنوان یک پوشش برای جمع آوری داده ها از کاربران نهایی یا هر کسی که از سند استفاده می کند، اضافه کنید.
مارس 31, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز