فارسی

کار با نشانک ها در فایل های PDF با استفاده از C++

نشانک‌ها در یک فایل PDF برای علامت‌گذاری نقاط مورد علاقه در سند مفید هستند. اینها به شما امکان می دهند تا به سرعت به آن نقطه از سند بپرید. ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که نیاز به اضافه کردن، تغییر یا حذف نشانک ها در یک فایل PDF به صورت برنامه ریزی شده داشته باشید. برای این کار، این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از C++ با بوکمارک ها در فایل های PDF کار کنید.
آوریل 30, 2021 · 6 دقیقه · محمد احمد