فارسی

اضافه کردن نظرات در کاربرگ های اکسل با استفاده از سی شارپ

نظرات در کاربرگ های اکسل برای افزودن اطلاعات اضافی یا توضیح فرمول استفاده می شود. این نظرات را نیز می توان با تعریف اندازه فونت، ارتفاع، عرض و غیره قالب بندی کرد. در این مقاله با نحوه افزودن نظرات به کاربرگ های اکسل با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید. علاوه بر این، این مقاله همچنین نحوه اعمال قالب بندی و افزودن تصاویر به نظرات را به صورت برنامه ای نشان می دهد.
ژوئیهٔ 12, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز