فارسی

کار با نظرات در اسناد Word با استفاده از C++

مایکروسافت ورد این امکان را به شما می دهد که به اسناد ورد نظر اضافه کنید. نظرات می توانند در مواردی مانند پیشنهاد بهبود در اسناد یا به اشتراک گذاشتن افکار در مورد متن مفید باشند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که لازم باشد نظرات را به صورت برنامه‌ریزی مدیریت کنید. برای این منظور، این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از C++ با نظرات در اسناد Word کار کنید.
مهٔ 5, 2021 · 7 دقیقه · محمد احمد