فارسی

ایجاد فایل های PDF با استفاده از Java - Java PDF API

PDF تبدیل به یک فرمت فایل رایج برای ایجاد انواع مختلف اسناد شده است. صنایع مختلف اتوماسیون PDF را برای تولید اسناد مانند رسیدها، فاکتورها، گزارش های تجاری و غیره اتخاذ کرده اند. با توجه به چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه ایجاد اسناد PDF به صورت برنامه ریزی شده در جاوا را پوشش می دهد. نمونه کد نحوه ایجاد یک فایل PDF از ابتدا و درج متن، تصاویر، جداول و سایر عناصر را در آن PDF در جاوا نشان می دهد.
دسامبر 31, 2020 · 8 دقیقه · عثمان عزیز