فارسی

نحوه استخراج تصاویر از PDF در پایتون

فرمت PDF به طور گسترده ای برای ایجاد اسناد فقط خواندنی برای اشتراک گذاری و چاپ استفاده می شود. به طور کلی، اسناد PDF حاوی تصاویر همراه با متن هستند و در موارد خاص، ممکن است نیاز به استخراج این تصاویر در حین تجزیه PDF داشته باشید. پس از آن، این مقاله نحوه استخراج تصاویر از PDF در پایتون را پوشش می دهد.
ژوئن 15, 2023 · 3 دقیقه · عثمان عزیز

استخراج تصاویر از PDF در C#.NET

فرمت PDF به طور گسترده ای برای ایجاد اسناد فقط خواندنی برای اشتراک گذاری و چاپ استفاده می شود. به طور کلی، اسناد PDF حاوی تصاویر همراه با متن هستند و در موارد خاص، ممکن است نیاز به استخراج این تصاویر در حین تجزیه PDF داشته باشید. مطابق با آن، این مقاله نحوه استخراج تصاویر از PDF به صورت برنامه‌ریزی شده در C#.NET را پوشش می‌دهد.
ژوئن 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز