فارسی

مقایسه دو سند Word با استفاده از C# در ASP.NET

ما اغلب نیاز به مقایسه دو سند MS Word DOC/DOCX داریم تا شباهت ها یا تفاوت ها را بررسی کنیم. مقایسه به ما ایده ای از آنچه در دو نسخه یک سند Word تغییر کرده است، می دهد. برنامه های مختلف مقایسه اسناد آنلاین در دسترس هستند که به شما امکان می دهند دو سند Word را مقایسه کنید. با این حال، ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز به ادغام ویژگی های مقایسه اسناد در برنامه وب خود داشته باشید.
ژوئیهٔ 6, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز