فارسی

تقسیم متن به ستون در فایل های اکسل با استفاده از ++C

مایکروسافت اکسل با استفاده از جداکننده هایی مانند فضای خالی، کاما یا سایر کاراکترها، متن را به چندین ستون تقسیم می کند. این ویژگی می تواند در سناریوهایی مانند تبدیل داده های جدا شده با کاما که از یک جدول پایگاه داده به شکل جدولی صادر می شود مفید باشد. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می‌دهد که چگونه متن را در فایل‌های اکسل با استفاده از C++ به ستون‌هایی تقسیم کنید.
مهٔ 24, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد