فارسی

یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word با استفاده از ++C

یافتن و جایگزینی یک ویژگی مفید است که توسط MS Word ارائه شده است که به شما امکان می دهد همه موارد یک متن خاص را به طور همزمان به روز کنید. بنابراین، لازم نیست متن را در کل سند به صورت دستی بیابید و جایگزین کنید. در این مقاله، نحوه یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word را از داخل برنامه های C++ یاد خواهید گرفت. این می تواند زمانی مفید باشد که بخواهید یک متن خاص را در تعدادی از اسناد جایگزین کنید.
ژانویهٔ 12, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز