فارسی

اشکال پاورپوینت را در جاوا اضافه کنید، وصل کنید، حذف کنید یا کلون کنید

اشکال در ارائه های پاورپوینت برای توضیح یک نقطه خاص یا ایجاد نمودارهایی مانند فلوچارت استفاده می شود. همچنین، گنجاندن اشکال، ارائه را جذاب تر می کند. از این رو پاورپوینت تعدادی اشکال مانند خط، بیضی، مستطیل و … را ارائه می دهد که در این مقاله با نحوه خودکار سازی دستکاری اشکال در ارائه های پاورپوینت آشنا می شوید. به ویژه، این مقاله نحوه افزودن، اتصال، شبیه سازی یا حذف اشکال در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
آوریل 9, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز