فارسی

تبدیل RGB به CMYK یا CMYK به RGB فضای رنگی در سی شارپ

مدل رنگی RGB یک مدل رنگ افزودنی است در حالی که CMYK یک مدل رنگ تفریق کننده است که به عنوان رنگ فرآیند نیز شناخته می شود. در موارد استفاده خاص، ممکن است بخواهید رنگ RGB را به فضای رنگی CMYK یا CMYK به مدل رنگی RGB تبدیل کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل RGB به CMYK و CMYK به RGB را در سی شارپ توضیح می دهد.
اکتبر 17, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا