فارسی

ادغام فایل های XPS به صورت برنامه ای در جاوا

فرمت XPS شامل نشانه گذاری XML است که نمایش بصری یا قوانین رندر یک سند را توضیح می دهد. در موارد خاص، ممکن است نیاز به ادغام یا ترکیب بسیاری از اسناد XPS داشته باشید. برای چنین موارد استفاده، این مقاله نحوه ادغام فایل های XPS را به صورت برنامه نویسی در جاوا پوشش می دهد.
آوریل 9, 2022 · 4 دقیقه · فرحان رضا