فارسی

مقایسه دو فایل PDF در پایتون

اغلب، شما باید دو نسخه از یک سند PDF را با هم مقایسه کنید و تفاوت محتوا را بررسی کنید. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه ابزار بررسی تفاوت PDF خود را ایجاد کنید و دو فایل PDF را در پایتون مقایسه کنید.
سپتامبر 28, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز