فارسی

با استفاده از Aspose.Words یک سند را تبدیل کنید

تبدیل اسناد از یک فرمت به فرمت دیگر یکی از ویژگی های اصلی Aspose.Words است. تبدیل در Aspose.Words شامل باز کردن یک سند در یکی از فرمت های بارگذاری پشتیبانی شده و سپس ذخیره آن در قالب دیگری است. Aspose.Words تقریباً از تمام ترکیبات تبدیل رایج پشتیبانی می کند، به عنوان مثال: DOC، DOCX، RTF به PDF یا XPS، DOC یا DOCX به JPEG، TIFF، PNG، DOCX به Markdown یا HTML، PDF به DOC، DOCX یا سایر فرمت های Word، و دیگران.
ژوئیهٔ 3, 2020 · 4 دقیقه · مری گراسیموا