فارسی

تبدیل تصویر به DOC در سی شارپ

MS Word سالهاست که در این تجارت فعالیت می کند و مجموعه ای از ویژگی ها را برای ایجاد اسناد متنی غنی ارائه می دهد. علاوه بر قالب بندی متن، می توانید از اشیاء و تصاویر گرافیکی مختلف در اسناد DOC استفاده کنید. در موارد خاص، دسته ای از تصاویر را دریافت می کنید که باید آنها را به سند DOC تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل تصویر به DOC در C#.NET را نشان می دهد.
ژوئیهٔ 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز