فارسی

تبدیل GDB به CSV در سی شارپ

یک فایل GDB می تواند شامل مسیرها، مسیرها، ایستگاه های بین راه و سایر اطلاعات مرتبط باشد. در برخی از سناریوها، ممکن است بخواهید چنین داده هایی را به یک دستگاه GPS منتقل کنید یا آن را به برنامه GIS دیگری منتقل کنید. بنابراین تبدیل یک فایل GDB به فرمت CSV می تواند در سناریوهای مختلف مفید باشد. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل GDB به یک فایل CSV جدا شده با کاما را در سی شارپ توضیح می دهد.
سپتامبر 20, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا