فارسی

با استفاده از C# تصاویر GIF را به TIFF، PDF، PNG، JPG یا BMP تبدیل کنید.

متحرک GIF (فرمت تبادل گرافیکی) شامل تعدادی فریم تصویر به ترتیب خاص در یک فایل است. این فریم ها به صورت متوالی برای ایجاد انیمیشن نشان داده می شوند. ممکن است موارد استفاده مختلفی وجود داشته باشد که شما نیاز به تبدیل GIF های متحرک به سایر فرمت های تصویر چند صفحه ای یا شطرنجی دارید. فرمت های چند صفحه ای شامل TIFF و همچنین PDF هستند در حالی که تصاویر شطرنجی می توانند PNG، JPG، BMP و غیره باشند.
ژوئن 10, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز