فارسی

تبدیل HTML به فایل MHT در سی شارپ

در برخی شرایط، ممکن است لازم باشد یک فایل HTML را به فرمت MHT تبدیل کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل HTML به فرمت MHT را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ مورد بحث قرار می دهد.
آوریل 21, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا