فارسی

تبدیل تصویر به ورد در پایتون

در موارد خاص، شما باید یک تصویر یا یک دسته از تصاویر را به یک سند Word تبدیل کنید. برای انجام این عملیات به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل تصاویر به Word DOC DOCX در پایتون را نشان می دهد.
اکتبر 25, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز