فارسی

تبدیل MS Project MPP به فرمت XAML با استفاده از C#

زبان نشانه گذاری برنامه توسعه پذیر (XAML یک زبان ساده و اعلامی مبتنی بر XML است که از فرمت .xaml برای فایل های خود استفاده می کند. در XAML می توانید ویژگی های اشیاء را با روابط سلسله مراتبی ایجاد، مقداردهی اولیه و تنظیم کنید. عمدتاً برای طراحی گرافیکی استفاده می شود. رابط های کاربری Xamarin Forms، UWP (Universal Windows Platform) و WPF (Windows Presentation Foundation) در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های MPP پروژه Microsoft Project به فرمت XAML با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.
اوت 31, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد