فارسی

تبدیل فایل های TXT به PDF در پایتون

افراد مختلف از Notepad برای یادداشت نکات مهم یا ایجاد سریع یادداشت ها در قالب TXT استفاده می کنند. همچنین از فایل های TXT برای ذخیره متن ساده در برنامه های مختلف استفاده می شود. با این حال، از آنجایی که Notepad ویژگی های پیشرفته ای را ارائه نمی دهد، فایل های TXT اغلب به PDF تبدیل می شوند. به منظور خودکار کردن تبدیل TXT به PDF به صورت برنامه ای، این مقاله نحوه تبدیل فایل های TXT به فرمت PDF در پایتون را پوشش می دهد.
نوامبر 29, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز