فارسی

متن را به PNG، JPEG یا GIF در پایتون تبدیل کنید

تبدیل متن به تصویر اغلب در موارد مختلف مورد نیاز است، مانند اینکه متن فقط خواندنی باشد. می توانید متن را به تصاویری مانند PNG، JPG، GIF و … تبدیل کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه یک متن را به صورت برنامه نویسی در پایتون به تصویر PNG، JPEG یا GIF تبدیل کنید.
ژوئن 13, 2022 · 2 دقیقه · عثمان عزیز