فارسی

XER را به MPP در جاوا تبدیل کنید

فایل های XER و MPP به طور گسترده در برنامه های مدیریت پروژه و برنامه ریزی پروژه استفاده می شوند. ممکن است لازم باشد یک فایل XER را در برنامه های جاوا خود به فرمت MPP تبدیل کنید. با توجه به چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل XER به فرمت MPP را به صورت برنامه نویسی در جاوا توضیح می دهد.
نوامبر 9, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا