فارسی

کپی یا انتقال کاربرگ های اکسل در سی شارپ

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد کاربرگ‌ها را در یک کتاب کار اکسل یا از یک کتاب کار به کتاب دیگر کپی کنید. از طرف دیگر، جابجایی کاربرگ ها برای تغییر موقعیت آنها در یک کتاب کار نیز در سناریوهای مختلف مورد نیاز است. برای انجام وظایف فوق به صورت برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه کپی کردن کاربرگ‌ها را در کتاب‌های کار اکسل با استفاده از C# نشان می‌دهد. علاوه بر این، نحوه تغییر موقعیت یک کاربرگ در کتاب کار اکسل را نیز پوشش می دهد.
مارس 15, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز