فارسی

کپی محتوای یک سند Word به دیگری با استفاده از پایتون

در موارد مختلف، ممکن است لازم باشد محتوای یک سند Word را در سند دیگری کپی کنید. همچنین، ممکن است لازم باشد یک کلون از سند اصلی Word ایجاد کنید. برای خودکارسازی این عملیات، این مقاله نحوه کپی کردن محتوا از یک سند Word به سند دیگر در پایتون را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه یک کپی از اسناد Word را به صورت برنامه نویسی ایجاد کنید.
نوامبر 17, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز