فارسی

کاربرگ های اکسل را با استفاده از C++ کپی یا انتقال دهید

فایل‌های اکسل برای مدیریت داده‌های پیچیده مانند بودجه بخش یا گزارش‌های فروش سالانه استفاده می‌شوند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که شما یک الگوی آماده داشته باشید که بخواهید از آن برای ایجاد گزارش استفاده کنید. برای این کار می توانید یک کپی از کاربرگ الگو ایجاد کنید. همچنین ممکن است لازم باشد کاربرگ ها را سازماندهی کنید تا جریان داده ها را نشان دهید. برای چنین مواردی، می توانید برگه ها را مطابق با نیاز خود مرتب کنید. با توجه به این موضوع، نحوه کپی و جابجایی کاربرگ ها را به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ یاد خواهید گرفت.
آوریل 6, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد