فارسی

ایجاد جدول در فایل های PDF با استفاده از C#.NET

جداول برای نمایش داده ها به صورت سطر و ستون استفاده می شود. این به خوانندگان اجازه می دهد تا بدون خواندن متن زیاد، داده ها را به سرعت مرور کنند. هنگام تولید فایل های پی دی اف به صورت برنامه ای، ممکن است اغلب با نیاز به ایجاد جداول مواجه شوید. مطابق با آن، این مقاله نحوه ایجاد جدول در فایل های PDF در C#.NET را پوشش می دهد.
مهٔ 19, 2022 · 7 دقیقه · عثمان عزیز