فارسی

OMR Survey یا Answer Sheet را در جاوا ایجاد کنید

به‌عنوان یک توسعه‌دهنده جاوا، می‌توانید به‌راحتی نظرسنجی‌های OMR، آزمون‌ها یا برگه‌های پاسخ را از نشانه‌گذاری متن به‌صورت برنامه‌نویسی تولید کنید. در این مقاله، نحوه ایجاد یک نظرسنجی OMR OMR یا برگه پاسخ از نشانه گذاری متن با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
مارس 31, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان