فارسی

کار با Pivot Tables در فایل های اکسل با استفاده از C++

جداول محوری داده‌ها را دوباره مرتب می‌کنند تا آن‌ها را به شیوه‌ای معنی‌دار نشان دهند. آنها گزینه های مختلف مرتب سازی را ارائه می دهند و با گروه بندی داده ها با یکدیگر، مبالغ، میانگین ها یا سایر آمارها را ارائه می دهند. این یک ابزار ضروری برای تجزیه و تحلیل داده ها است و بخش اساسی MS Excel است. ممکن است خود را در سناریوهایی بیابید که باید جداول محوری را به صورت برنامه ریزی شده ایجاد و دستکاری کنید. برای این منظور، این مقاله نحوه کار با جداول محوری در فایل های اکسل را با استفاده از C++ به شما آموزش می دهد.
ژوئن 10, 2021 · 8 دقیقه · محمد احمد