فارسی

ایجاد اسناد Word از قالب ها به صورت پویا با استفاده از جاوا

فرآیند تولید گزارش اغلب شامل پر کردن الگوهای سند از پیش تعریف شده است که حاوی مکان‌هایی برای فیلدهای مورد نظر است. موتورهای گزارش‌دهی، سند الگو را به عنوان ورودی می‌گیرند، جایگاه‌ها را با داده‌ها به صورت پویا پر می‌کنند و گزارش‌های حاصل را تولید می‌کنند. این مقاله همچنین یک مورد استفاده مشابه را نشان می دهد که در آن می توانید اسناد Word را با پر کردن قالب های Word به صورت پویا و برنامه نویسی با استفاده از جاوا تولید کنید.
ژانویهٔ 14, 2020 · 6 دقیقه · عثمان عزیز