فارسی

ادغام قالب HTML با JSON در سی شارپ

قالب های HTML برای جمع آوری داده ها از منابع داده های مختلف استفاده می شود. پس از ادغام داده ها با الگو، می توانید اسناد HTML ایجاد کنید. در برخی از سناریوها، داده های ورودی برای ادغام با فایل الگو ممکن است در قالب JSON وجود داشته باشد. مطابق با چنین موارد استفاده، این مقاله نحوه ادغام قالب های HTML با داده های فرمت JSON را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ پوشش می دهد.
اکتبر 5, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا