فارسی

DOCX را به DOC یا DOC را به DOCX با C# VB.NET تبدیل کنید

اسناد مایکروسافت ورد عمدتاً دو نوع هستند، DOC و DOCX. شما می توانید DOCX را به DOC و همچنین از DOC به DOCX با استفاده از C# یا VB.NET به صورت برنامه نویسی تبدیل کنید. هر سند را می توان یک به یک پردازش و تبدیل کرد یا اگر نیاز به کار با فایل های زیادی دارید، می توانید فایل های DOC و DOCX را به صورت دسته ای تبدیل کنید.
اکتبر 24, 2020 · 5 دقیقه · فرحان رضا