فارسی

تبدیل Word DOC یا DOCX به HTML، MHTML در C# VB.NET

شما به راحتی می توانید اسناد Word (DOC/DOCX) را به صفحات وب مانند فرمت HTML یا MHTML تبدیل کنید. Aspose.Words for .NET API را می توان برای انجام این تبدیل با استفاده از C# یا VB.NET استفاده کرد. تبدیل اسناد Microsoft Word یک مورد استفاده محبوب است، بنابراین گزینه های مختلفی توسط API برای تبدیل پشتیبانی می شوند.
اکتبر 2, 2020 · 4 دقیقه · فرحان رضا