فارسی

تبدیل فایل های OFT به HTML در C#.NET

OFT قالبی برای ایمیل های مورد استفاده MS Outlook است. در OFT، می‌توانید طرح‌بندی ایمیل‌ها را تعریف کنید، که می‌تواند با محتوای پیام‌ها پر شود. این الگو می تواند از پیش قالب بندی شده و به صورت پویا برای ایجاد پیام های سفارشی استفاده شود. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد فایل‌های OFT را به صورت برنامه‌نویسی به فرمت HTML تبدیل کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل OFT به HTML در C#.NET را نشان می دهد.
مهٔ 12, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز