فارسی

ارسال داده های اکسل در متن ایمیل با استفاده از C#.NET

فایل های اکسل به طور گسترده ای برای نگهداری و به اشتراک گذاری داده ها در قالب سطر و ستون استفاده می شوند. علاوه بر این، می توانید عملیات مختلفی را روی داده های اکسل انجام دهید و به صورت بصری آن را تجزیه و تحلیل کنید. در برخی موارد، باید داده ها را از یک برگه اکسل در پیام ایمیل جاسازی و ارسال کنید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه ارسال داده‌های اکسل در بدنه ایمیل به صورت برنامه‌ریزی در C#.NET را پوشش می‌دهد.
مهٔ 11, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز